עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר תשפ"ג >> יום י"ג אדר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מסיים הרבי הזקן את פרק ל"ג בתניא: שיהודים שנמצאים בגולה בחוץ לארץ, צריכים להיות יותר בשמחה. מדוע? כי להם יש יותר כוח, הם מאירים את החושך באמת! ארץ ישראל יותר מוארת, לכן עבודת השם קלה יותר שם. כמו שהרבי שליט"א  מלך המשיח אומר: כאשר יהודי דתי נוסע לארץ הקודש נהיה דתי בכפליים, וחכם בכפליים, לכן זה לא עבודה קשה. אבל בחוץ לארץ, בגלל הטומאה של ארץ הגויים, יש עבודה ליהודי יותר להאיר ולטהר את האוויר. ובגלל זה הוא צריך יותר לשמוח שהוא עסוק בעבודה שרואים בא מיד תוצאות. 

מילות התניא המקוריות:
עוד זאת ישמח בכפליים בשמחת ה' וגודל נחת רוח לפניו ית' באמונה זו דאתכפיא ס"א ממש ואתהפך חשוכא לנהורא שהוא חשך הקליפות שבע"הז החומרי המחשיכים ומכסים על אורו ית' עד עת קץ כמ"ש קץ שם לחשך [דהיינו קץ הימין שיעביר רוח הטומאה מן הארץ ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו וכמ"ש לקמן] ובפרט בארצות עו"ג שאוירם טמא ומלא קליפות וס"א ואין שמחה לפניו ית' כאורה ושמחה ביתרון אור הבא מן החשך דייקא. וז"ש ישמח ישראל בעושיו פי' שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתוני' שהם בחי' עשיה גשמיית ממש. וז"ש בעושיו לשון רבים שהוא עו"הז הגשמי המלא קליפות וס"א שנק' רשות הרבים וטורי דפרודא ואתהפכן לנהורא ונעשים רשות היחיד ליחודו ית' באמונה זו:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
ית' = יתברך
ס"א = סטרא אחרא
שבע"הז = שבעולם הזה
כמ"ש = כמו שכתוב
עו"ג = עובדי גילולים
וז"ש = וזה שכתוב
פי' = פירוש
בתחתוני' = בתחתונים
בחי' = בחינת
שנק' = שנקרא

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים