עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשפ"ג >> יום ט' סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
בפרק ראשון של 'שער היחוד והאמונה' למדנו שאלוקים צריך להחיות את העולמות כל רגע וכל שניה. בפרק השני מלמד אותנו הרבי הזקן: העולם נברא מאין, ובכדי שלא יחזור בחזרה לאין הוא צריך כל הזמן יצירה מחדש. העולם לא דומה בכלל ליצירה שאדם יוצר. אמן לא יוצר כלום מאין, הוא יוצר כלי או כל יצירה אחרת מחומר קיים. הוא רק משנה הרכבים של חומרים שונים, ואת תצורתם, ויוצר משהו חדש. לדוגמא: עוד בימי קדם היו תדרים באוויר, וחוקי הפיזיקה לא השתנו מאז בריאת העולם. ובכל זאת רק במאה השנים האחרונות הומצאו הטלפון והרדיו. הטלפון והרדיו לא נוצרו מאין ליש, לכן האמן לא צריך לדאוג לקיומו. לעומת זאת, היצירה שאלוקים יצר - העולם שנוצר מאין ואפס ממש, כדי שימשיך להתקיים, אלוקים צריך לשלוח חיים - להחיות בכל רגע נתון, אחרת העולם יתבטל. אפילו הנס של קריעת ים סוף לפני שלושת אלפים שלוש מאות ושלושים ושלוש שנה, זה נס קטן לעומת בריאת העולם - יש מאין כל רגע, כי חומת אבנים עומדת תמיד. כמו שכתוב: "והמים להם חומה", אלוקים לא עשה ממש יש מאין בקריעת ים סוף, אלא, גרם למים שקיימים שישתנה טבעם, ממים זורמים הם הפכו להיות כמו אבן, שינוי של יש מיש. אבל, מעשה בראשית, כל רגע ורגע הוא יש מאין, שזה פלא יותר גדול מקריעת ים סוף.
מילות התניא המקוריות:
פרק ב והנה מכאן תשובת המינים וגילוי שורש טעותם הכופרים בהשגחה פרטית ובאותו' ומופתי התורה שטועי' בדמיונם הכוזב שמדמין מעשה ה' עושה שמי' וארץ למעשה אנוש ותחבולותיו כי כאשר יצא לצורף כלי שוב אין הכלי צריך לידי הצורף כי אף שידיו מסולקות הימנו והולך לו בשוק הכלי קיים בתבניתו וצלמו ממש כאשר יצא מידי הצורף כך מדמין הסכלים האלו מעשה שמים וארץ אך טח מראות עיניהם ההבדל הגדול שבין מעשה אנוש ותחבולותיו שהוא יש מיש רק שמשנה הצורה והתמונה מתמונת חתיכת כסף לתמונת כלי למעשה שמים וארץ שהוא יש מאין והוא פלא גדול יותר מקריעת ים סוף עד"מ שהוליך ה' את הים ברוח קדים עזה כל הלילה ויבקעו המים ונצבו כמו נד וכחומה ואילו הפסיק ה' את הרוח כרגע היו המים חוזרים וניגרים במורד כדרכם וטבעם ולא קמו כחומה בלי ספק אף שהטבע הזה במים גם כן נברא ומחודש יש מאין שהרי חומת אבנים נצבת מעצמה בלי רוח רק שטבע המים אינו כן וכ"ש וק"ו בבריאת יש מאין שהיא למעלה מהטבע והפלא ופלא יותר מקריעת ים סוף עאכ"ו שבהסתלקו' כח הבורא מן הנברא ח"ו ישוב הנברא לאין ואפס ממש אלא צריך להיות כח הפועל בנפעל תמיד להחיותו ולקיימו והן הן בחי' אותיות הדבור מעשרה מאמרות שבהם נבראו וע"ז נאמר ואתה מחיה את כולם אל תקרי מחיה אלא מהוה דהיינו יש מאין ואתה הן בחי' האותיות מאל"ף ועד תי"ו והה"א היא ה' מוצאות הפה מקור האותיות ואף שאין לו דמות הגוף הרי מקרא מלא דבר הכתוב וידבר ה' ויאמר ה' והיא בחי' התגלות הכ"ב אותיות עליונות לנביאי' ומתלבשות בשכלם והשגתם במראה הנבואה וגם במחשבתם ודיבורם כמ"ש רוח ה' דבר בי ומלתו על לשוני וכמ"ש האר"י ז"ל [בשער הנבואה] וכעין זה היא התלבשות האותיות בברואים כדכתיב בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם רק שהיא ע"י השתלשלות רבות ועצומות עד שיורדות לעשיה גופנית משא"כ השגת הנביאי' היא באצילו' המתלבשת בעולם הבריאה:
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ובאותו' = ובאותות
שטועי' = שטועים
שמי' = שמים
עד"מ = על דרך משל
וכ"ש = וכל שכן
וק"ו = וקל וחומר
עאכ"ו = על אחת כמה וכמה
שבהסתלקו' = שבהסתלקות
ח"ו = חס ושלום
בחי' = בחינת
וע"ז = ועל זה
לנביאי' = לנביאים
ע"י = על ידי
משא"כ = מה שאין כן
באצילו' = באצילות

      
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים