עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשפ"ג >> יום ט"ו שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בפרק כ"ד בתניא להסביר לנו מהיכן נובעים החטאים. לדוגמא: אשה סוטה, אם היו אומרים לה להשתחוות לעבודה זרה, היא הייתה מוסרת את עצמה למות על קידוש השם ולא היתה ממירה את דתה, אז מדוע היא חוטאת? היות שיש לה מחשבת שיגעון שזה לא נורא מה שהיא עושה. מסביר לנו הרבי הזקן: דע לך יהודי יקר שכל עבירה הכי קטנה, זה כמו "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני ולא תעשה לך פסל". רק אם תחשוב ככה לא תחטא. אפילו אם תזרק לכלוב של נמרים הם לא יאכלו אותך. היות והם לא עוברים על רצון השם, וגם אתה לא עובר את רצון השם גם במצוות שנראות פשוטות, שהטיפשים מדלגים עליהם ואתה שומר אותם, אור השם שופע בך והחיות הרעות יפחדו ממך.

מילות התניא המקוריות:

ולכן אמרו רז"ל על פסוק כי תשטה אשתו אין אדם עובר עבירה וכו' דאפי' אשה המנאפת שדעתה קלה היתה מושלת ברוח תאותה לולי רוח שטות שבה המכסה ומסתיר ומעלי' את האהבה מסותרת שבנפשה האלהית לדבקה באמונת ה' ויחודו ואחדותו ולא ליפרד ח"ו מאחדותו אפי' נוטלים את נפשה ממנה לעבוד ע"ז ח"ו ואפי' בהשתחואה לבדה בלי שום אמונה בלב כלל וכ"ש לכבוש היצר ותאות הניאוף שהם יסורים קלים ממיתה ה' ישמרנו וההפרש שאצלה בין איסור ניאוף לאיסור השתחואה לע"ז הוא ג"כ רוח שטות דקליפה המלבשת לנפש האלהית עד בחי' חכמה שבה ולא עד בכלל מפני אור ה' המלובש בחכמה כנ"ל. אבל באמת לאמיתו אפי' עבירה קלה הרי העוברה עובר על רצון העליון ב"ה והוא בתכלית הפירוד מיחודו ואחדותו ית' יותר מס"א וקליפה הנקרא' אלהים אחרי' וע"ז ממש ויותר מכל הדברים הנשפעים ממנה בעה"ז שהם בהמות טמאות וחיות ועופות טמאים ושקצים ורמשים וכמאמר יתוש קדמך פי' דאף יתוש שמכניס ואינו מוציא שהיא קליפ' היותר תחתונה ורחוקה מבחי' הקדושה המשפעת בתכלית הריחוק קודמת לאיש החוטא בהשתלשלות וירידת החיות מרצון העליון ב"ה וכ"ש שאר בעלי חיים הטמאים ואפי' חיות רעות שכולם אינם משנים תפקידם ופקודתו ית' שמרה רוחם ואע"ג דאיהו לא חזי כו'. וכמ"ש ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ וכפי' רז"ל שאין חיה רעה מושלת באדם אא"כ נדמה לה כבהמה. והצדיקים שאין צלם אלהים מסתלק מעל פניהם כל חיות רעות אתכפיין קמייהו כמ"ש בזהר גבי דניאל בגוב אריות. וא"כ החוטא ועובר רצונו ית' אפי' בעבירה קלה בשעת מעשה הוא בתכלית הריחוק מקדושה העליונה שהיא יחודו ואחדותו ית' יותר מכל בעלי חיים הטמאי' ושקצי' ורמשים המושפעים מס"א וקליפת ע"ז


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
דאפי' = דאפילו
ומעלי' = ומעליה
ח"ו = חס ושלום
אפי' = אפילו
ע"ז = עבודה זרה
ואפי' = ואפילו
וכ"ש = וכל שכן
לע"ז = לעבודה זרה
ג"כ = גם כן
בחי' =  בחינת
כנ"ל = כנזכר לעיל
ב"ה = ברוך הוא
ית' = יתברך
מס"א = מסטרא אחרא
הנקרא' = הנקראים
אחרי' = אחרים
וע"ז = ועבודה זרה
בעה"ז = בעולם הזה
פי' = פירוש
קליפ' = קליפה
מבחי' = מבחינת
ואע"ג = ואף על גב
וכמ"ש = וכמו שכתוב
וכפי' = וכפירוש
אא"כ = אלא אם כן
כמ"ש = כמו שכתוב
וא"כ = ואם כן
הטמאי' = הטמאים
ושקצי' = ושקצים
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים