עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש ניסן תשפ"ד >> יום ט"ו ניסן
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בפרק מ"א בתניא ומבאר לנו: גם יהודי שלא מרגיש יראה מהאלוקים, בזמן שהוא מניח תפילין, בכל זאת עליו לחשוב שהוא עומד לפני המלך. ואם הוא עומד לפני המלך, בוודאי שלא היה מדבר בסוללרי באותו הזמן. אותו הדבר, גם בזמן התפילין שלא ידבר בטלפון. זה עצמו נקרא עובד השם. אחרי שגמר את התפילה, ימשיך ללמוד תורה, ויחשוב לפני הלימוד שהוא לומד, בכדי להתקשר עם האלוקים. זה נחשב לו, שהוא לומד מאהבה. כתוצאה מזה, יש לו שתי מצוות: מצוות יראת השם, על ידי התפילין, ומצוות אהבת השם, על ידי לימוד התורה.

מילות התניא המקוריות:

והנה אף מי שגם במוחו ובמחשבתו אינו מרגיש שום יראה ובושה מפני פחיתות ערך נפשו ממקור חוצבה ממדרגות תחתונו' די"ס דעשיה אעפ"כ מאחר שמתכוין בעבודתו כדי לעבוד את המלך הרי זו עבודה גמורה כי היראה והעבודה נחשבות לשתי מצות במנין תרי"ג ואינן מעכבות זו את זו. ועוד שבאמת מקיים גם מצות יראה במה שממשיך היראה במחשבתו כי בשעה ורגע זו עכ"פ מורא שמים עליו עכ"פ כמורא בשר ודם הדיוט לפחות שאינו מלך המביט עליו שנמנע בעבורו מלעשות דבר שאינו הגון בעיניו שזו נק' יראה כמו שאמר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו יהי רצון שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם כו' תדעו כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם כו' רק שיראה זו נקראת יראה תתאה ויראת חטא שקודמת לחכמתו ויראה עילאה הוא ירא בושת כו' דאית יראה ואית יראה כו' אבל בלי יראה כלל לא פרחא לעילא באהבה לבדה כמו שהעוף אינו יכול לפרוח בכנף אחד דדחילו ורחימו הן תרין גדפין [כמ"ש בתיקונים] וכן היראה לבדה היא כנף אחד ולא פרחא בה לעילא אף שנק' עבודת עבד וצריך להיות ג"כ בחי' בן לעורר האהבה הטבעית עכ"פ המסותרת בלבו שתהא בהתגלות מוחו עכ"פ לזכור אהבתו לה' אחד במחשבתו וברצונו לדבקה בו ית' וזאת תהיה כוונתו בעסק התורה או המצוה הזו לדבקה בו נפשו האלהית והחיונית ולבושיהן כנ"ל.


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

תחתונו' = תחתונות
די"ס = ד – י' ספירות
אעפ"כ = אף על פי כן
תרי"ג = 613
עכ"פ = על כל פנים
נק' = נקרא
כמ"ש = כמו שכתוב
ג"כ = גם כן
בחי' = בחינת
ית' = יתברך
כנ"ל = כנאמר לעיל

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים