עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש חשון תשפ"א >> יום שני ח' חשון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

כל התורה: התנ"ך ומשנה וגם הגמרא, הכל נתן לנו אלוקים מהעולם קדום. בעולם הנעלה והקדום הזה שמשם ירדה התורה אין רע בכלל. אבל את התנ"ך אלוקים הוריד עד העולם הכי ירוד ששם הרע שולט. את המשנה אלוקים נתן לעולם שהרע והטוב שווים בכוחם. את הגמרא נתן האלוקים לעולם ששם הרע ממש חלש מאוד. לכן אנו רואים שהגויים שאצלם הרע ממש שולט, הם דווקא לומדים תנ"ך. כי התנ"ך יורד אפילו לעולם רע, אבל משניות ובפרט גמרא זה מתאים לתלמידי חכמים שמבטלים את הרע.
בזמן שאנחנו בגלות, זאת אומרת שעדיין לא נבנה בית המקדש מן השמיים, אז העולם הנעלה שמשם ניתנה לעם ישראל התורה מושפל מאוד. הגויים רוצים לינוק מהתורה ולעשות הפוך ממה שכתוב בה. לכן, על ידי לימוד תורה של תלמידי חכמים בישיבה, מבטלים את כוחם של הגויים שמנסים להפריע לעם ישראל.
אם יהודי לומד את התורה לעומק, על ידי זה הוא מוציא את האור הגדול של העולם הנקי מן העולם המלוכלך. ואז עם ישראל ישלוט על הרע. דווקא בכוח לימוד התורה, יש לתורה כוח לבטל את הרע.
 

מילות התניא המקוריות:

ומ"ש האריז"ל שהמשניות הן במלכות דיצירה ר"ל לבוש מלכות דיצירה שנתלבשה בה מלכות דאצילות ומלכות דיצירה נקרא שפחה לגבי מלכות דאצילות ומלכות דבריאה נקרא אמה ותדע ממ"ש האריז"ל דמקרא דהיינו תושב"כ הוא בעשי' והרי מפורש בזהר ובכתבי האריז"ל מקומות אין מספר שהיא תפארת שהוא ז"א דאצילות אלא שמתלבשת בעשי' וכן הוא בהדיא בספר הכוונות שמקרא ומשנה ותלמוד וקבלה כולם באצילות אלא שמקרא מתלבש עד עשיה ומשנה עד היצירה ותלמוד בבריאה והנה כשהמלכות דאצי' מתלבשת בקליפת נוגה כדי לברר הניצוצות שנפלו בחטא אדה"ר וגם הרפ"ח ניצוצין שנפלו בשבירת הכלים אזי גם המלכות דאצי' נקרא בשם עץ הדעת טוב ורע לגבי ז"א דאצילות שאינו יורד שם ונקרא עץ חיים והנה התלבשות המלכות בקליפת נוגה הוא סוד גלות השכינה אשר שלט האדם באדם כו' וז"ש ברע"מ ובזמנא דאילנא דטו"ר שלטא כו' אינון כו' דהיינו בזמן גלות השכינה שמשפעת לחיצונים שהם בקליפת נוגה שהערב רב יונקים משם ומתמציתן ניזונין תלמידי חכמים בגלות ואז עיקר עבודת האדם ועיקר עסק התורה והמצות הוא לברר הניצוצות כנודע מהאריז"ל לכן עיקר ענין הלימוד הוא בעיון ופלפול הלכה באיסור והיתר טומאה וטהרה לברר המותר והטהור מהאסור והטמא ע"י עיון ופלפול הלכה בחכמה בינה ודעת כנודע דאוריי' מחכמה נפקת ובחכמה דייקא אתברירו והיינו חכמה עילאה דאצילות המלובשת במלכות דאצי' סוד תורה שבע"פ (בסוד אבא יסד ברתא) המלובשת במלכות דיצירה (וסוד) [סוד] המשניות וברייתות המלובשות בקליפת נוגה שכנגד עולם היצירה ששם מתחיל בחי' הדעת [נ"א הרע] שבנוגה [נ"א והברייתות המלובשות בק"נ שכנגד עולם העשיה ששם מתחיל בחי' הרע שבנוגה] כנודע מהאריז"ל. והמשכיל יבין ענין פלא גדול מזה מאד מה נעשה בשמים ממעל ע"י עיון ובירור הלכה פסוקה מן הגמרא ופוסקים ראשונים ואחרונים מה שהיה בהעלם דבר קודם העיון הלז כי ע"י זה מעלה הלכה זו מהקליפות שהיו מעלימים ומכסים אותה שלא היתה ידועה כלל או שלא היתה מובנת היטב בטעמה שהטעם הוא סוד הספי' חכמה עילאה שנפלו ממנה ניצוצי' בקליפות בשבה"כ והם שם בבחי' גלות שהקליפות שולטים עליהם ומעלימי' חכמת התורה מעליונים ותחתונים וז"ש בר"מ שהקושי' היא מסטרא דרע.
 

 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ומ"ש = ומה שכתב
האריז"ל = הרב אדוננו האלוקי רבי יצחק זכרונו לברכה
ר"ל = רבותינו למדו
מש"ש = ממה שכתוב
תושב"כ = תורה שבכתב
בעשי' = בעשיה
ז"א = זעיר אנפין
דאצי' = דאצילות
אדה"ר = אדם הראשון
הרפ"ח = ה 288
ז"א = זעיר אנפין
וז"ש = וזה שכתוב
ברע"מ = ברעייא מיהמנא
דטו"ר = דטוב ורע
מהאריז"ל = מהרב אדונו האלוקי רבי יצחק זכרונו לברכה
ע"י = על ידי
דאוריי' = דאורייתא
שבע"פ = שבעל פה
בחי' = בחינת
נ"א = נוסח אחר
בק"נ = בקליפת נגה
ע"י = על ידי
הספי' = הספירה
ניצוצי' = ניצוצות
בשבה"כ = בשבירת הכלים
בבחי' = בבחינת
ומעלימי' = ומעלימים
וז"ש = וזה שכתוב
בר"מ = ברעייא מהימנא
שהקושי' = שהקושיה

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים