עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש טבת תשע"ד >> יום שבת ד' טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

הרבי הזקן מסביר בפרק חמישי של תניא שהמעלה שיש בלימוד התורה היא יותר מהמצוות. כי בלימוד תורה קשה מאוד לנתק את היהודי מהחומר הנילמד גם לאחר זמן הלימוד. כי ההתאחדות בן השכל לספר היא מאוד גדולה שאי אפשר לנתק את החיבור הזה לנצח. החכמה נכנסה בתוך הראש, ואז הראש מכסה את החכמה שנקלטה בו כבר, ובגלל הכיסוי של הראש על החכמה אי אפשר לגלות אותה ולראות אותה כי היא עמוק בפנים המוח, בצורה סודית ביותר. אפילו במכשירים חכמים כמו לייזר וסי טי לא ניתן לראות כמה חכמה נכנס לאדם אחרי הלימוד. אחרי שהאדם למד תורה והוא ממשיך ללמוד עוד אז החכמה מכסה לו את הראש גם כן, ומגינה עליו מבחוץ מכל כיוון. גם אם הוא הולך במקום סכנה חס וחלילה התורה שומרת אותו מבחוץ ומקיפה על המוח שלו שלא ינזק. היות והתורה זה חכמה אלוקית אין סופית, האלוקים שומר על האדם שלומד כל הזמן תורה גם ב'לכתך בדרך'.
לעומת זאת בקיום המצוות זה לא בדיוק כך: כשאדם נכנס בתוך הסוכה בחג הסוכות, הוא מקיים את המצווה, כשאדם נכנס למקווה וטובל כל גופו הוא מקיים מצווה, רק שברגע קיום המצווה המלך מחבק אותו על ידי הסוכה או על ידי המים. אבל אחרי שהוא יוצא מהסוכה, או אחרי שהוא יוצא מהמים, המלך כבר לא מחבק אותו, עד שהוא יקיים עוד מצווה. לעומת זאת בלימוד התורה המלך נכנס לו בתוך הראש ולא רוצה לצאת מהמוח של היהודי לרגע. בפרט אם היהודי לומד תורה על מנת לקיים בפועל התורה נכנסת לו בראש ולא יוצאת לרגע והיא מחיה אותו ושומרת עליו גם מבחוץ.


מילות התניא המקוריות:

פרק ה ולתוספת ביאור באר היטב לשון תפיסא שאמר אליהו לית מחשבה תפיסא בך כו'. הנה כל שכל כשמשכיל ומשיג בשכלו איזה מושכל הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו ד"מ כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרא לאשורה על בוריה הרי שכלו תופס ומקיף אותה וגם שכלו מלובש בה באותה שעה. והנה הלכה זו היא חכמתו ורצונו של הקב"ה שעלה ברצונו שכשיטעון ראובן כך וכך דרך משל ושמעון כך וכך יהיה הפסק ביניהם כך וכך ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לבא למשפט על טענות ותביעות אלו מכל מקום מאחר שכך עלה ברצונו וחכמתו של הקב"ה שאם יטעון זה כך וזה כך יהיה הפסק כך הרי כשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה כהלכה הערוכה במשנה או גמרא או פוסקים הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו רצונו וחכמתו של הקב"ה דלית מחשבה תפיסא ביה ולא ברצונו וחכמתו כי אם בהתלבשותם בהלכות הערוכות לפנינו וגם שכלו מלובש בהם והוא יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופנה. וזאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה לאין קץ אשר במצות ידיעת התורה והשגתה על כל המצות מעשיות ואפי' על מצות התלויות בדבור ואפי' על מצות תלמוד תורה שבדבור כי ע"י כל המצות שבדבור ומעשה הקב"ה מלביש את הנפש ומקיפה אור ה' מראשה ועד רגלה. ובידיעת התורה מלבד שהשכל מלובש בחכמת ה' הנה גם חכמת ה' בקרבו מה שהשכל משיג ותופס ומקיף בשכלו מה שאפשר לו לתפוס ולהשיג מידיעת התורה איש כפי שכלו וכח ידיעתו והשגתו בפרד"ס. ולפי שבידיעת התורה התורה מלובשת בנפש האדם ושכלו ומוקפת בתוכם לכן נקראת בשם לחם ומזון הנפש כי כמו שהלחם הגשמי זן את הגוף כשמכניסו בתוכו וקרבו ממש ונהפך שם להיות דם ובשר כבשרו ואזי יחיה ויתקיים כך בידיעת התורה והשגתה בנפש האדם שלומדה היטב בעיון שכלו עד שנתפסת בשכלו ומתאחדת עמו והיו לאחדים נעשה מזון לנפש וחיים בקרבה מחיי החיים אין סוף ברוך הוא המלובש בחכמתו ותורתו שבקרבה וז"ש ותורתך בתוך מעי וכמ"ש בע"ח שער מ"ד פ"ג שלבושי הנשמות בגן עדן הן המצות והתורה היא המזון לנשמות שעסקו בעולם הזה בתורה לשמה וכמ"ש בזהר ויקהל דף ר"י ולשמה היינו כדי לקשר נפשו לה' ע"י השגת התורה איש כפי שכלו כמ"ש בפרע"ח [והמזון היא בחי' אור פנימי והלבושים בחי' מקיפים ולכן אמרו רז"ל שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצות לפי שהמצות הן לבושים לבד והתורה היא מזון וגם לבוש לנפש המשכלת שמתלבש בה בעיונה ולימודה וכל שכן כשמוציא בפיו בדבור שהבל הדבור נעשה בחי' אור מקיף כמ"ש בפרע"ח]:
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ד"מ = דרך משל
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
ואפי' = ואפילו
ע"י = על ידי
בפרד"ס = בפרוש, רמז, דרש, סוד
וז"ש = וזה שכתוב
וכמ"ש = וכמו שכתוב
בע"ח = בעץ חיים
בפרע"ח = בפרי עץ חיים
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים