עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אלול תשע"ד >> יום שבת ד' אלול
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בפרק י' למדנו שיהודי צריך לתת צדקה בלי גבול, כדי לגמור את ניקוי רושם החטא לגמרי ולהינצל מיסורים.
בפרק י"א ממשיך הרבי ומלמד אותנו: מה יעשה יהודי שרואה שנתן צדקה ובכל זאת יסורים באים עליו, איך לא יפול בעצבות?
מסביר הרבי הזקן: צריך לדעת שזה הסימן שנותנים לך מלמעלה, שאלוקים רוצה לשכון בך יהודי יקר. אלוקים שוכן רק אצל אדם השרוי בשמחה למרות שלא הולך לו. לדוגמא: אתה עומד בבן גוריון ורוצה לעלות על טיסה ל – 770, לרבי ולא מעלים אותך לטיסה. זה סימן שאלוקים רוצה לשכון בתוכך על ידי הביטול העצמי שלך אליו יתברך. כנראה הרבי שליט"א רוצה שתסתובב בחגים ותעשה 'מבצעים' דווקא בארץ הקודש. רק כשחסיד חדור אמונה זו והוא בשמחה,  כמו בשמחת תורה ב- 770. על ידי שמחה זו שורה ושוכן בו אור השם. כי אלוקים יוצר אותו כל רגע מאין ממש ליש ומציאות, אם אלוקים רוצה אותו בצורה ומצב כזה, סימן שזה הכי טוב בשבילו. כי הוא הרי עשה את כל ההשתדלות על פי דרכי התורה בכדי לעלות על המטוס, ואם הורידו אותו סימן שזה רק לטובתו, לכן ישמח בכל ליבו. 
מסיים הרבי הזקן את פרק י"א ב'איגרת הקודש' שבתניא: אם חסיד יורד מהמטוס בתחושת דיכאון, זה סימן שהוא לא מקושר באמת לכבוד קדושת אדמו"ר שליט"א. כי מי שבאמת מקושר יודע שרצון השם זה הכי טוב בשבילו. אם החסיד חושב רק על ההווי החברתי ב770, זה אומר שהוא תפס רק את החיצוניות של החסידות והוא רחוק מאוד מהרבי.  כשלא יצליח לעלות על מטוס הוא יפול בעצבות. אבל אם הוא חדור באמונה חסידית אמיתית פנימית, הוא יהיה בשמחה עצומה על כך שהרבי שולח אותו לשליחות חשובה בארץ הקודש ולכן הורידו אותו מהמטוס. על ידי מחשבה טובה זו הוא באמת יזכה להיות ב-770 בזמן הטוב ביותר לכ"ק אדמו"ר שליט"א.

 
מילות התניא המקוריות:

יא להשכילך בינה. כי לא זו הדרך ישכון אור ה' להיות חפץ בחיי בשרים ובני ומזוני כי ע"ז ארז"ל בטל רצונך כו' דהיינו שיהי' רצונו בטל במציאות ולא יהיה לו שום רצון כלל בעניני עולם הזה כולם הנכללים בבני חיי ומזוני וכמארז"ל שע"כ אתה חי:
וביאור הענין הוא רק אמונה אמיתית ביוצר בראשית דהיינו שהבריאה יש מאין הנק' ראשית חכמה והיא חכמתו שאינה מושגת לשום נברא הבריאה הזאת היא בכל עת ורגע שמתהוים כל הברואים יש מאין מחכמתו ית' המחיה את הכל וכשיתבונן האדם בעומק הבנתו ויצייר בדעתו הווייתו מאין בכל רגע ורגע ממש האיך יעלה על דעתו כי רע לו או שום יסורים מבני חיי ומזוני או שארי יסורין בעולם הרי האין שהיא חכמתו יתברך הוא מקור החיים והטוב והעונג והוא העדן שלמעלה מעוה"ב רק מפני שאינו מושג לכן נדמה לו רע או יסורים אבל באמת אין רע יורד מלמעלה והכל טוב רק שאינו מושג לגודלו ורב טובו וזהו עיקר האמונה שבשבילה נברא האדם להאמין דלית אתר פנוי מיני' ובאור פני מלך חיים וע"כ עוז וחדוה במקומו הואיל והוא רק טוב כל היום וע"כ ראשית הכל שישמח האדם ויגל בכל עת ושעה ויחיה ממש באמונתו בה' המחיה ומטיב עמו בכל רגע ומי שמתעצב ומתאונן מראה בעצמו שיש לו מעט רע ויסורין וחסר לו איזה טובה והרי זה ככופר ח"ו וע"כ הרחיקו מדת העצבות במאד חכמי האמת. אבל המאמין לא יחוש משום יסורין בעולם ובכל עניני העולם הן ולאו שוין אצלו בהשוואה אמיתית ומי שאין שוין לו מראה בעצמו שהוא מערב רב דלגרמייהו עבדין ואוהב א"ע לצאת מתחת יד ה' ולחיות בחיי עו"ג בשביל אהבתו א"ע וע"כ הוא חפץ בחיי בשרים ובני ומזוני כי זה טוב לו ונוח לו שלא נברא כי עיקר בריאת האדם בעוה"ז הוא בשביל לנסותו בנסיונות אלו ולדעת את אשר בלבבו אם יפנה לבבו אחרי אלהים אחרים שהם תאוות הגוף המשתלשלים מס"א ובהם הוא חפץ או אם חפצו ורצונו לחיות חיים אמיתים המשתלשלים מאלקים חיים אף שאינו יכול:
(צ"ע. ובאיזה כת"י ליתא תיבות אלו [אף שאינו יכול] ובנוסחא אחרת מצאנו כך. "או אם חפצו ורצונו אף שאינו יכול לחיות חיי אמיתים כו'". ולפי נוסחא זו נראה שתיבות [אף שאינו יכול] הוא מאמר מוסגר).:
ויאמין שבאמת הוא חי בהם וכל צרכיו וכל עניניו משתלשלים באמת בפרטי פרטיותיהם שלא מס"א כי מה' מצעדי גבר כוננו ואין מלה כו' ואם כן הכל טוב בתכלית רק שאינו מושג ובאמונה זו באמת נעשה הכל טוב גם בגלוי שבאמונה זו שמאמין שהרע הנדמה בגלוי כל חיותו הוא מטוב העליון שהיא חכמתו יתברך שאינה מושגת והיא העדן שלמעלה מעוה"ב הרי באמונה זו נכלל ומתעלה באמת הרע המדומה בטוב העליון הגנוז:

 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ע"ז = על זה
ארז"ל = אמרו רבותינו זכרונם לברכה
שיהי' = שיהיה
וכמארז"ל = וכמאמר רבותינו זכרונם לברכה
שע"כ = שעל כן
הנק' = הנקרא
ית' = יתברך
מעוה"ב = מעולם הבא
מיני' = מיניה
וע"כ = ועל כן
ח"ו = חס ושלום
א"ע = את עצמו
עו"ג= עובדי גילולים
בעוה"ז = בעולם הזה
מס"א = מסטרא אחרא
צ"ע = צריך עיון
כת"י = כתב יד
מעוה"ב = מעולם הבא

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

לע"נ הרב יעקב בן זבולון ויעל לויוב ז"ל.
ת.נ.צ.ב.ה
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים