עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשע"ד >> יום שבת ג' שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בשורה הראשונה של פרק ט"ז בתניא, הרבי הזקן מסכם את פרק ט"ו בתניא: בינוני צריך תמיד להוסיף בלימוד התורה והוספה זו צריכה לבוא עקב התבוננות תמידית שהאלוקים הוא אין סוף. לכן צריך להתחבק איתו על ידי לימוד התורה. אבל הרבי הזקן שואל: מה יעשה בינוני שאין לו הרבה שכל, איך הוא יהיה עובד השם? הרי אם אדם רוצה ללמוד תורה מהאהבה, צריך להתבונן עמוק מאוד בגדולת השם, אבל אם אין לו הרבה שכל איך הוא יתבונן? אם הוא לא יתבונן איך ייקרא עובד השם, הרי התכלית בעבודת השם זה להרים את התורה שלומדים עד לעולם העליון, ורק כך זה נקרא לימוד תורה מהאהבה, וזה בא רק על ידי התבוננות. על זה מתרץ הרבי הזקן בפרק ט"ז בתניא: יש פטנט גם לכזה בינוני בלי שכל בכלל להיות עובד השם, ולהרים את התורה שלו שתהיה תורה מהאהבה היישר לעולמות העליונים. הכל תלוי במחשבה קטנה שהיא: היות והאלוקים הוא אין סוף ואי אפשר כלל להבין אותו, והנשמה והגוף מאוד גבוליים. לכן אלוקים נגלה על הר סיני ולימד אותנו איך להתקשר איתו על אף שאנו מוגבלים. ההתקשרות עם אלוקים היא רק על ידי לימוד התורה וקיום המצוות. לכן אלמד כל הזמן תורה כדי להתחבק עם האלוקים.  הרבי הזקן נותן תרגיל מחשבה פשוט שכל אחד מישראל יכול לחשוב אותו, ועל ידי מחשבה זו להעלות את התורה שהוא לומד לעולמות העליונים.
הרבי הזקן מסביר את מאמר חכמינו זכרונם לברכה: "מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה". הפירוש הפשוט איך שמסבירים כולם: אם רצית לעזור למישהו, ובא מישהו אחר והקדים אותך ועזר לו, בכל זאת האלוקים נותן לך שכר על המחשבה הטובה. הרבי הזקן שואל על הפירוש הזה: אם כך למה לא אמרו חכמינו מחשבה טובה כאילו עשית, מה המילים 'מצרפה למעשה' עושות באימרה הפשטנית הזאת? לכן הרבי הזקן מבאר את האימרה לעומק, וכדי להבין את זה נקדים משל: איש גבוה שמשחק כדורסל אין לו שום בעיה להכניס את הכדור בסל. אבל ילד נמוך שרוצה להכניס את הכדור בסל צריך שאבא שלו ירכיב אותו על כתפיו, ואז הכדור יכנס על ידי הילד לסל. בלי העזרה של האבא לעולם לא היה נכנס הכדור לסל.
הנמשל: האדם הגבוה - בינוני עם הרבה שכל, הוא מתבונן לעומק ומיד תורתו עולה לעולמות העליונים מתוך האהבה.
הילד הקטן - הבינוני שאין לו שכל אבל הוא מדקלם תרגיל מחשבתי שנותן לו הרבי הזקן בפרק ט"ז בתניא. אלוקים מרים אותו על הכתפים שלו ומעלה את התורה שלו לעולמות העליונים. זה הפירוש למילה 'מצרפה', אלוקים מצטרף איתו בחצי העבודה ומצרפה למעשה.
המעשה - התורה נכנסה לסל בעולמות העליונים, וכל זה על ידי עזרת השם שממש מוליך בינוני קטן שיצליח בעבודתו לשם שמים.


מילות התניא המקוריות:

וזה כלל גדול בעבודת ה' לבינונים העיקר הוא למשול ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי ע"י אור ה' המאיר לנפש האלהית שבמוחו לשלוט על הלב כשמתבונן במוחו בגדולת א"ס ב"ה להוליד מבינתו רוח דעת ויראת ה' במוחו להיות סור מרע דאורייתא ודרבנן ואפילו איסור קל של דבריהם ח"ו ואהבת ה' בלבו בחלל הימני בחשיקה וחפיצה לדבקה בו בקיום המצות דאורייתא ודרבנן ות"ת שכנגד כולן. ויתר על כן צריך לידע כלל גדול בעבודה לבינונים שגם אם אין יד שכלו ורוח בינתו משגת להוליד אהבת ה' בהתגלו' לבו שיהיה לבו בוער כרשפי אש וחפץ בחפיצה וחשיקה ותשוקה מורגשת בלב לדבקה בו רק האהבה מסותרת במוחו ותעלומות לבו:
הגהה (והסיבה לזה היא מפני היות המוחין שלו ונר"נ שלו מבחי' עיבור והעלם תוך התבונה ולא מבחי' לידה והתגלות כידוע לי"ח):
דהיינו שהלב מבין ברוח חכמה ובינ' שבמוחו גדולת א"ס ב"ה דכולא קמיה כלא חשיב ממש אשר על כן יאתה לו יתב' שתכלה אליו נפש כל חי לידבק ולהכלל באורו. וגם נפשו ורוחו אשר בקרבו כך יאתה להן להיות כלות אליו בחשיקה וחפיצה לצאת מנרתקן הוא הגוף לדבקה בו רק שבע"כ חיות הנה בתוך הגוף וצרורות בו כאלמנות חיות ולית מחשבה דילהון תפיסא ביה כלל כי אם כאשר תפיסא ומתלבשת בתורה ובמצותי' כמשל המחבק את המלך הנ"ל. ואי לזאת יאתה להן לחבקו בכל לב ונפש ומאד דהיינו קיום התרי"ג מצות במעשה ובדבור ובמחשבה שהיא השגת וידיעת התורה כנ"ל הנה כשמעמיק בענין זה בתעלומות תבונות לבו ומוחו ופיו ולבו שוין שמקיים כן בפיו כפי אשר נגמר בתבונת לבו ומוחו דהיינו להיות בתורת ה' חפצו ויהגה בה יומם ולילה בפיו וכן הידים ושאר אברים מקיימים המצות כפי מה שנגמר בתבונת לבו ומוחו הרי תבונה זו מתלבשת במעשה דבור ומחשבת התורה ומצותיה להיות להם בחי' מוחין וחיות וגדפין לפרחא לעילא כאלו עסק בהם בדחילו ורחימו ממש אשר בהתגלות לבו [בחפיצה וחשיקה ותשוקה מורגשת בלבו ונפשו הצמאה לה' מפני רשפי אש אהבתו שבלבו כנ"ל] הואיל ותבונה זו שבמוחו ותעלומות לבו היא המביאתו לעסוק בהם ולולי שהיה מתבונן בתבונה זו לא היה עוסק בהם כלל אלא בצרכי גופו לבד [וגם אם הוא מתמיד בלמודו בטבעו אעפ"כ אוהב את גופו יותר בטבעו] וזה רמזו רז"ל באמרם מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה והוה ליה למימר מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה. אלא הענין כי דחילו ורחימו שבהתגלות לבו הם המתלבשים במעשה המצות להחיותם לפרחא לעילא כי הלב הוא ג"כ חומרי כשאר אברים שהם כלי המעשה אלא שהוא פנימי וחיות להם ולכן יכול להתלבש בהם להיות להם גדפין להעלותם. אך הדחילו ורחימו שבתבונות מוחו ותעלומות לבו הנ"ל גבהו דרכיהם למעלה מעלה מבחי' המעשה ואי אפשר להם להתלבש בבחי' מעשה המצות להיות להם בחי' מוחין וחיות להעלותן לפרחא לעילא אם לא שהקב"ה מצרפן ומחברן לבחי' המעשה והן נקראות בשם מחשבה טובה כי אינן דחילו ורחימו ממש בהתגלות לבו כי אם בתבונת מוחו ותעלומות לבו כנ"ל:
הגהה (וכמ"ש בזוהר וע"ח דתבונה אותיות ב"ן וב"ת שהן דחילו ורחימו ולפעמים התבונה יורדת להיות מוחין בנוק' דזעיר אנפין שהן אותיות התורה והמצות והמשכיל יבין):
אך צירוף זה מצרף הקב"ה כדי להעלות מעשה המצות ועסק התורה הנעשים על ידי מחשבה טובה הנ"ל עד עולם הבריאה מקום עליית התורה והמצות הנעשים ע"י דחילו ורחימו שכליים אשר בהתגלו' לבו ממש אבל בלא"ה נמי עולים לעולם היציר' ע"י דחילו ורחימו טבעיים המסותרים בלב כל ישראל בתולדותם כמ"ש לקמן באריכות:

 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
ע"י = על ידי
א"ס = אין סוף
ב"ה = ברוך הוא
ח"ו = חס ושלום
ות"ת = ותלמוד תורה
ונר"נ = ונפש רוח ונשמה
מבחי' = מבחינת
לי"ח = ליודעי חן
ובינ' = ובינה
יתב' = יתברך
שבע"כ = שבעל כרחן
ובמצותי' = ובמצותיה
הנ"ל = הנזכר לעיל
התרי"ג = ה613
כנ"ל = כנזכר לעיל
בחי' = בחינת
אעפ"כ = אף על פי כן
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
ג"כ = גם כן
הנ"ל = הנזכרים לעיל
מבחי' = מבחינת
בבחי' = בבחינת
שהקב"ה = שהקדוש ברוך
לבחי' = לבחינת
כנ"ל = כנזכר לעיל
וכמ"ש = וכמו שכתוב
וע"ח = ועץ חיים
ב"ן = בן
וב"ת = ובת
בנוק' = בנוקבא
ע"י = על ידי
בהתגלו' = בהתגלות
בלא"ה = בלאו הכי
היציר' = היצירה
כמ"ש = כמו שכתוב
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים