עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשפ"ג >> יום ב' סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בפרק נ"ג בתניא ומבאר לנו: בבית המקדש הראשון גנז המלך יאשיהו את הארון ובתוכו הלוחות. לכן, אותו אור אלוקי, נמצא עמוק עמוק מתחת לאבן השתיה, ואף אחד אינו יכול להוציאו משם. הארון שגלה, זה ארון שהיה יוצא איתם למלחמות, והוא לא נגנז אלא נגנב ביחד עם כלי המקדש. לכן, בזמן עזרא הסופר, כשבנו את בית המקדש, לא יכלו לקבל את האור הגדול לקודש הקודשים. כי הארון של משה עם הלוחות ושברי הלוחות נגנז מתחת להר הבית בצורה ניסית, ולא יתגלה רק בביאת המשיח. לכן, בבית המקדש השני האור היה מאוד מוגבל, עד שחלק מהעם בכה בבניין בית המקדש השני במקום לשמוח. כי הם זכרו את הקדושה והניסים שהיו בבית המקדש הראשון. ולא רצו להשלים עם המצב העכשווי. אבל אלוקים רוצה שבזמננו, כשאין לנו את בית מקדש, שנוריד את האור הגדול על ידי לימוד תורה מתוך שמחה דווקא.
מילות התניא המקוריות:
ובבית שני שלא היה בו הארון והלוחות אמרז"ל שלא היתה שכינה שורה בו. פי' מדרגת שכינה שהיתה שורה בבית ראשון שלא כדרך השתלשלות העולמות אלא בבית שני היתה שורה כדרך השתלשלות והתלבשות מלכות דאצי' במלכות דבריאה ודבריא' במלכו' דיצירה ודיצי' בהיכל ק"ק דעשי' וק"ק דעשי' היה מתלבש בק"ק שבבהמ"ק שלמטה ושרתה בו השכינה מלכות דיצירה המלובשת בק"ק דעשיה. ולכן לא היה רשאי שום אדם ליכנס שם לבד כהן גדול ביה"כ ומשחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד"א של הלכה בלבד ואפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה עמו כדאית' בברכו' פ"ק פי' שכינה עמו כדרך השתלשלות והתלבשות מלכות דאצילות במלכות דבריאה ויצירה ועשיה כי תרי"ג מצות התורה רובן ככולן הן מצות מעשיות וגם התלויות בדבור ומחשבה כמו ת"ת ובהמ"ז וק"ש ותפלה הא קיימא לן דהרהור לאו כדבור דמי ואינו יוצא ידי חובתו בהרהור וכוונה לבד עד שיוציא בשפתיו וקי"ל דעקימת שפתיו הוי מעשה ותרי"ג מצות התורה עם שבע מצות דרבנן בגימטריא כת"ר שהוא רצון העליון ב"ה המלובש בחכמתו יתברך המיוחדות באור א"ס ב"ה בתכלית היחוד וה' בחכמה יסד ארץ היא תורה שבעל פה דנפקא מחכמה עילאה כמ"ש בזהר דאבא יסד ברתא.
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

אמרז"ל = אמרו רבותינו זכרונם לברכה
פי' = פירוש
דאצי' = דאצילות
ודבריא' = ודבריאה
במלכו' = במלכות
ודיצי' = ודיצירה
ק"ק = קודש הקודשים
דעשי' = דעשיה
שבבהמ"ק = שבבית המקדש
ביה"כ = ביום הכיפורים
להקב"ה = להקדוש ברוך הוא
ד"א = ד' אמות
כדאית' = כדאיתא
בברכו' = בברכות
פ"ק = פרק ק'
תרי"ג = 613
ת"ת = תלמוד תורה
ובהמ"ז = וברכת המזון
וק"ש = וקריאת שמע
וקי"ל = וקיימא לן
כת"ר = 620
ב"ה = ברוך הוא
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
כמ"ש = כמו שכתוב

      
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים