עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשע"ד >> יום שבת ב' סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

 ממשיך הרבי הזקן ומבאר לנו: ההסתר האלוקי, הוא גם למלאכים. גם הם לא יכולים לקבל את גילוי האור, רק על ידי כיסוי של חכמה. הכיסוי הזה, הוא שורש של התלמוד שאנו לומדים בעולם החומרני שלנו.
מסיים הרבי הזקן את פרק נ"ב בתניא ומבאר לנו: המשנה שאנו לומדים בעולם החומרני שלנו, שורשה מהסתר אלוקי למלאכים התחתונים, שכל עבודתם היא ברעש גדול. המלאכים התחתונים אינם עובדים בהעמקה כמו המלאכים העליונים. אותו הדבר גם מי שמעמיק בלימוד התלמוד לשם שמים, יונק ומעלה בחזרה את הלימוד, ומוריד את ההסתר האלוקי עד לעולם המלאכים העליונים. אבל, מי שלומד את התורה רק בקיצור ללא הבנה, הוא מוריד ומעלה בחזרה את החיות האלוקית  עד עולם המלאכים התחתונים, שנקרא גן עדן התחתון, לכן, כל חסיד צריך להשתדל להעמיק בלימוד התורה, להבין דבר מתוך דבר, על מנת להוריד חיות אלוקית, ולהעלות את התורה עד עולם גן עדן העליון, ורק אז ימצא באמת מרגוע לנפשו בעזרת השם.

  
מילות התניא המקוריות:

ובירידתה בהשתלשלו' מעולם לעולם גם השכינה ירדה ונתלבשה בה בכל עולם ועולם וזהו היכל ק"ק שבכל עולם ועולם וכמ"ש בזהר וע"ח שהשכינה שהיא מלכות דאצילות [שהיא בחי' גילוי אור א"ס ב"ה וחיות שמאיר לעולמות ולכן היא נקראת דבר ה' ורוח פיו כביכול עד"מ כמו שבאדם הדבור הוא מגלה מחשבתו הסתומה ונעלמה להשומעים] היא מתלבשת בהיכל ק"ק דבריאה שהיא חב"ד דבריאה ובהתלבשותן במלכות דבריאה נבראו הנשמות והמלאכי' שבבריאה וגם משם נמשך התלמוד שלפנינו וכמש"ל בשם התיקונים שבעולם הבריאה מאירות ומשפיעות שם חכמתו ובינתו ודעתו של א"ס ב"ה בבחי' צמצום עצום בכדי שיוכלו הנשמות והמלאכים שהם בעלי גבול ותכלית לקבל השפעה מבחי' חב"ד אלו ולכן נמשך משם התלמוד שהוא ג"כ בחי' חב"ד שהתלמוד הוא טעמי ההלכות על בוריין והטעמים הם בחי' חב"ד וההלכות עצמן הן ממדותיו של א"ס ב"ה שהן חסד דין רחמים כו' שמהן נמשך ההיתר והאיסור והכשר והפסול והחיוב והפטור כמ"ש בתיקוני'. ובהתלבשות מלכות דאצי' במלכות דבריאה מתלבשת בהיכל ק"ק דיצי' שהוא חב"ד דיצירה ובהתלבשותן במלכות דיצירה נוצרו הרוחות והמלאכים שביצירה וגם משם היא המשנה שלפנינו שהיא הלכות פסוקות הנמשכות ג"כ מחב"ד של א"ס ב"ה רק שבחי' חב"ד שהם טעמי ההלכות הם מלובשים וגנוזי' בגופי ההלכות ולא בבחי' גילוי וגופי ההלכו' שהן בבחי' גילוי הן הן הארת מדותיו של א"ס ב"ה בבחי' גילוי כמש"ל בשם התיקוני' דשית ספירן מקננין ביצירה שהן דרך כלל שני קוין ימין ושמאל להקל מסטרא דחסד דהיינו להתיר שיוכל לעלות אל ה' או להחמיר כו' והכל ע"פ חכמה עילאה דאצי' ובינה ודעת כלולות בה ומיוחדות בא"ס ב"ה כי בתוך כולן מלובשות חב"ד דאצילות שאור א"ס ב"ה מיוחד בהן בתכלית היחוד וכן בדרך זה ירדה השכינה ונתלבשה בהיכל ק"ק דעשיה וכל עולם מג' עולמות אלו מתחלק לרבבות מדריגות הנקראות גם כן עולמות פרטים ומלכות דאצילו' מלובשת במלכות:
הגה"ה (ובזה יובן לשון הכתוב מלכותך מלכות כל עולמים):
של כל עולם פרטי יורדת ומתלבשת בהיכל ק"ק שהוא חב"ד שבעולם שלמטה ממנו במדרגה. והנה מהשכינה המלובשת בהיכל ק"ק של כל עולם ועולם כללי או פרטי נמשך ומתפשט ממנה אור וחיות לכל העולם והברואים שבו נשמות ומלאכים וכו' כי כולם נבראו בעשרה מאמרות שבמעשה בראשית שהם דבר ה' הנקרא בשם שכינה:


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בהשתלשלו' = בהשתלשלות
ק"ק = קודש קודשים
וכמ"ש = וכמו שכתוב
וע"ח = ועץ חיים
בחי' = בחינה
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
עד"מ = על דרך משל
חב"ד = חכמה, בינה, דעת
והמלאכי' = והמלאכים
וכמש"ל = וכמו שנאמר לעיל
ג"כ = גם כן
כמ"ש = כמו שכתוב
בתיקוני' = בתיקונים
ק"ק = קודש קודשים
דיצי' = דיצירה
חב"ד = חכמה, בינה, דעת
ג"כ = גם כן
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
שבחי' = שבחינת
כמש"ל = כמו שנאמר לעיל
התיקוני' = התיקונים
ע"פ = על פי
דאצי' = דאצילות

 
     

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים