עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחדש טבת תשפ"א >> יום ב' טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מפרק שני של תניא ועד פרק שישי הרבי הזקן ביאר לנו איך יהודי מתנהג עם נשמתו האלוקית על מנת שיהיה לה ביטוי נאה בגוף, והיהודי יהיה קדוש וטהור. בפרק שישי של תניא הרבי הזקן רוצה להזהיר את היהודי שיש לו גם נשמה בהמית בתוך הגוף, וגם לה יש עשר כוחות: חכמה, בינה, דעת וכו', שמהם באים עוד שבע כוחות רעים. לדוגמא: אם האדם לומד על פוליטיקה ומבריק לו רעיון גאוני איך לשלוט על העם ואיך הוא יקבל כסא בכנסת. או אז הוא מתחיל להתעמק בכח השני של הנשמה הבהמית ומבין דבר מתוך דבר איך לשקר לציבור, הוא מתקשר עם הרעיון ומביא אותו לפועל. ולאחר זה  הוא מתאהב בפוליטיקה ובשררה שזה חסד טמא. הוא נותן מרפקים ורכילויות על הצד השני המתחרה וזה גבורה טמאה. כשהוא בעמדת השפעה הוא מרחם  על המחבלים הרוצחים והאכזרים ונותן להם כספים כדי שהם ירו פגזים על יהודים. הוא מנצח את המתנחלים עם הכח שנקרא נצח –טמא, ומודה למחבלים בשקר שהם צודקים בטומאה. אחר כך הוא גם מעודד כל מיני מצעדי גאווה וגיורים רפורמים עם כח היסוד הטמא. ואחר כך הוא מתראיין לתיקשורת עם הפה הטמא ואז היהודי שלנו הופך חס וחלילה להיות אדם שכולו מוקף בטומאה מכף רגל עד ראש. השם ישמרנו מן הפוליטיקאים ושיחזיר את כל המאה ועשרים חברי כנסת בתשובה שלימה. אמן! על ידי שכל היהודים שנמצאים בכנסת יחזרו בתשובה שלימה, גם שאר היהודים יחזרו בתשובה שלימה. כי מקור הרע של הבהמי נמצא לצערינו דווקא אצל רודפי שררה. כמובן גם רשעים מלאים מצוות כרימון, אבל חייבים להחזיר אותם בתשובה ויפה שעה אחת קודם. גם אלה שקוראים לעצמם חרדים בכנסת צריכים לחזור בתשובה עוד יותר. כי הם יודעים תורה ומכוונים למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. לכן צריכים קודם ללמד אותם תניא ולהחזיר אותם בתשובה, ורק על ידי זה, הלא דתיים בכנסת יחזרו בתשובה, כאשר הם יראו איך יש אחדות בין לומדי תורה.

מילות התניא המקוריות:

פרק ו
והנה זה לעומת זה עשה אלהים כי כמו שנפש האלהית כלולה מעשר ספירות קדושות ומתלבשת בשלשה לבושים קדושים כך הנפש דסטרא אחרא מקליפות נוגה המלובשת בדם האדם כלולה מעשר כתרין דמסאבותא שהן שבע מדות רעות הבאות מארבע יסודות רעים הנ"ל ושכל המולידן הנחלק לשלש שהן חכמה בינה ודעת מקור המדות כי המדות הן לפי ערך השכל כי הקטן חושק ואוהב דברים קטנים פחותי הערך לפי ששכלו קטן וקצר להשיג דברים יקרים יותר מהם. וכן מתכעס ומתקצף מדברים קטנים וכן בהתפארות ושאר מדות ועשר בחי' אלו הטמאות כשאדם מחשב בהן או מדבר או עושה הרי מחשבתו שבמוחו ודבורו שבפיו וכח המעשיי שבידיו ושאר איבריו נקראים לבושי מסאבו לעשר בחי' אלו הטמאות שמתלבשות בהן בשעת מעשה או דבור או מחשבה והן הם כל המעשים אשר נעשים תחת השמש אשר הכל הבל ורעות רוח וכמ"ש בזהר בשלח שהן תבירו דרוחא כו' וכן כל הדבורים וכל המחשבות אשר לא לה' המה ולרצונו ולעבודתו שזהו פי' לשון סטרא אחרא פי' צד אחר שאינו צד הקדושה וצד הקדושה אינו אלא השראה והמשכה מקדושתו של הקב"ה ואין הקב"ה שורה אלא על דבר שבטל אצלו יתב' בין בפועל ממש כמלאכים עליונים בין בכח ככל איש ישראל למטה שבכחו להיות בטל ממש לגבי הקב"ה במסירת נפשו על קדושת ה'. ולכן אמרו רז"ל שאפי' אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה שרויה כו' וכל בי עשרה שכינתא שריא לעולם


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

הנ"ל = הנאמר לעיל
בחי' = בחינת
וכמ"ש = וכמו שכתוב
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים