עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תמוז תשפ"ג >> יום י"א תמוז
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
בשיעור הקודם למדנו שבזמן שבית המקדש אינו קיים, אדם שחטא יתענה כדי לכפר על עוונותיו, במקום הקורבנות 'חטאת' ו'עולה' שהיו מקריבים בזמן בית המקדש.
בהמשך של פרק ג' ב'אגרת התשובה' בתניא מסביר לנו הרבי הזקן, ישנם אנשים שהם חלשים, וקשה להם לצום, ריבוי צומות יכול להזיק לגופם. במיוחד בדור שלנו, שהרי יש ירידת הדורות, והדור החדש יותר חלש מהדור הקודם. אדם כזה אסור לו לצום אפילו שחטא בחטאים קשים. אלוקים לא רוצה במות האדם, שיביא את עצמו לידי סכנה, אלוקים רוצה שאדם יעשה תשובה אמיתית. לכן העיצה היעוצה לאנשים כאלו היא לתת צדקה. כמה צדקה לתת? הרבי הזקן מסביר שאפשר לתת ערך של 18 שקלים . כל אחד יכול לתת לפי היכולת שלו.

מילות התניא המקוריות:
אכן כל זה באדם חזק ובריא שאין ריבוי הצומות מזיק לו כלל לבריאות גופו וכמו בדורות הראשונים. אבל מי שריבוי הצומות מזיק לו שאפשר שיוכל לבא לידי חולי או מיחוש ח"ו כמו בדורותינו אלה. אסור לו להרבות בתעניות אפי' על כריתות ומיתות ב"ד ומכ"ש על מ"ע ומל"ת שאין בהן כרת. אלא כפי אשר ישער בנפשו שבודאי לא יזיק לו כלל. כי אפי' בדורות הראשונים בימי תנאים ואמוראים לא היו מתענין בכה"ג אלא הבריאים דמצו לצעורי נפשייהו ודלא מצי לצעורי נפשיה ומתענה נקרא חוטא בגמ' פ"ק דתענית. ואפי' מתענה על עבירות שבידו כדפרש"י שם וכדאיתא בגמ' פ"ק דזבחים שאין לך אדם מישראל שאינו מחוייב עשה וכו'. ומכ"ש מי שהוא בעל תורה שחוטא ונענש בכפליים כי מחמת חלישות התענית לא יוכל לעסוק בה כראוי. אלא מאי תקנתי' כדכתיב וחטאך בצדקה פרוק. וכמ"ש הפוסקים ליתן בעד כל יום תענית של תשובה ערך ח"י ג"פ וכו' והעשיר יוסיף לפי עשרו וכו' כמ"ש המ"א הלכות תענית:
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
ח"ו = חס ושלום
אפי' = אפילו
ב"ד = בית דין
ומכ"ש = ומכל שכן
מ"ע = מצוות עשה
ומל"ת = ומצוות לא תעשה
בכה"ג = בכהאי גוונא
בגמ' = בגמרא
פ"ק = פרק קמא
כדפרש"י = כדפירוש רש"י
תקנתי' = תקנתיה
וכמ"ש = וכמו שכתוב
ח"י = 18 
ג"פ = גדולים פולניש
המ"א = המגן אברהם


      
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים