עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשפ"ד >> יום כ' כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

הבנים של הרבי הזקן נותנים את הסכמתם לספר התניא, ואומרים שספר התניא היה בהתחלה מכתבים שהרבי הזקן כתב לחזק את החסידים בעבודת השם והם חיברו את המכתבים ביחד. הם אומרים שהכתב האורגינל לא נמצא אצלם ולכן יכול להיות כמה טעויות סופר. הם מחרימים כל מי שלא ישמע וינסה להדפיס את התניא חוץ מהם למשך חמש שנים כמו הרבנים הקודמים.

מילות התניא המקוריות:

 הסכמת הרבנים שי' בני הגאון המחבר ז"ל נ"ע.
היות שהוסכם אצלינו ליתן רשות והרמנא להעלות על מכבש הדפוס לזכרון לבנ"י כתוב דברי יושר ואמת דברי אלקים חיים של א"א מו"ר ז"ל כתובים בכתב ידו הקדושה בעצמו ולשונו הקדוש שכל דבריו כגחלי אש בוערות ילהיבו הלבבות לקרבן לאביהן שבשמים. ובשם אגרת הקדש נקראו שרובם היו אגרת שלוח מאת כ"ק להורות לעם ה' הדרך ילכו בה והמעשה אשר יעשון ומחמת שבכמה מקומות הציב לו ציונים בס' לקוטי אמרים שלו וד"ת עניים במקום אחד ועשירים במ"א ומה גם בשביל דבר שנתחדש בו קונטרס אחרון על איזה פרקים אשר כתב בעת חיברו הס' לק"א פלפול ועיון עמוק על מאמרי זהר וע"ח ופע"ח שנראים כסותרים זא"ז וברוח מבינתו מישבם כל דיבור על אופניו שכתב בלק"א ראו ראינו שראוי ונכון לחברם עם ספר לקוטי אמרים ואגה"ת של כ"ק א"א מו"ר ז"ל. אי לזאת באנו להטיל גודא רבה וגזרת נח"ש דרבנן דלית לה אסוותא שלא ירים איש את ידו להדפיס כתבניתם או זה בלא זה משך חמשה שנים מיום דלמטה ברם כגון דא צריך לאודועי שבעז"ה ספו תמו כתבי ידו הקדושה בעצמו אשר היו בדקדוק גדול לא חסר ולא יתר אות א' ולא נשאר כ"א זה המעט מהרבה אשר נלקטו אחד לאחד מהעתקות המפוזרים אצל התלמידים ואם המצא תמצא איזה טעות שגיאות מי יבין ימצא הטעות דמוכח מטעות סופר והכוונה תהיה ברורה:
נאום דוב בער בא"א מו"ר הגאון החסיד קדוש ישראל מרנא ורבנא שניאור זלמן ז"ל נבג"מ. 
ונאום חיים אברהם בא"א מו"ר הגאון החסיד מרנא ורבנא שניאור זלמן זצ"ל נבג"מ.
ונאום משה בא"א מו"ר הגאון החסיד שניאור זלמן ז"ל נבג"מ.


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

שי' = שיחיו
ז"ל = זכרונו לברכה
נ"ע = נשמתו עדן
לבנ"י = לבני ישראל
א"א = אבי אדוני
מו"ר = מורי ורבי
כ"ק = כבוד קדושת
בס' = בספר
וד"ת = ודברי תורה
במ"א = במקום אחר
לק"א = ליקוטי אמרים
וע"ח = ועץ חיים
ופע"ח = ופרי עץ חיים
זא"ז = זה את זה
ואגה"ת = ואגרת התשובה
נח"ש = נידוי חרם שמתא
שבעז"ה = שבעזרת ה'
א' = אחד
כ"א = כי אם
בא"א = בן אבי אדוני
נבג"מ = נשמתם בגנזי מרומים
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים