עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תמוז תשפ"ד >> יום כ"ח תמוז
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בפרק ז' למדנו על מה צריך להתמרמר. בפרק ח' ממשיך הרבי הזקן ומסביר לנו: מיד אחרי ההיתמרמרות וקבלת החלטות טובות, חוזרת האות הא בחזרה ל-ו', ואין יותר המשכת חיות לטומאה. כי הקוץ הגבוה מעל היוד, יש בכוחו להחזיר את ה-הא האחרונה בחזרה ל-ו' של י-ה-ו-ה, וזה דרגה ראשונה של חוזר בתשובה.
אחרי שיהודי החזיר את ה-הא האחרונה ל-ו' על ידי התמרמרותו על חטאיו, יחזיר את ה-הא הראשונה ליו"ד על ידי לימוד תורה מתוך שמחה. כשלומדים תורה מתוך שמחה החיות האלוקית תחזור לזרום לו בגופו כבימים ימימה בעזרת השם.

 
מילות התניא המקוריות:

פרק ח והנה אחרי העמקת הדעת בכל הנ"ל יוכל לבקש באמת מעומקא דלבא כרוב רחמיך מחה פשעי וכו'. כי אזי תקבע בלבו באמת גודל הרחמנות על בחי' אלקות שבנפשו ושלמעלה כנ"ל. ובזה יעורר רחמים העליונים מי"ג מדה"ר הנמשכות מרצון העליון ב"ה הנרמז בקוצו של יו"ד שלמעלה מעלה מבחי' ההשפעה הנשפעת מאותיות שם הוי'. ולכן הי"ג מדות הרחמים מנקים כל הפגמים וכמ"ש נושא עון ופשע ונקה. ושוב אין יניקה להחיצונים והסט"א מהשפעת ה"א תתאה כנ"ל (ובזה תשוב ה"א תתאה למקומה להתייחד ביה"ו וד"ל). וכן ממש למטה בנפש האלקית שבאדם שוב אין עונותיכם מבדילים וכמ"ש ונקה מנקה הוא לשבים לרחוץ ולנקות נפשם מלבושים הצואים הם החיצונים כמ"ש בגמ' מלפפתו וכו'. ומאחר שרוח עברה ותטהרם אזי תוכל נפשם לשוב עד הוי' ב"ה ממש ולעלות מעלה מעלה למקורה ולדבקה בו ית' ביחוד נפלא. כמו שהיתה מיוחדת בו ית' בתכלית היחוד בטרם שנפחה ברוח פיו ית' לירד למטה ולהתלבש בגוף האדם (וכמו עד"מ באדם הנופח ברוח פיו בטרם שיוצא הרוח מפיו הוא מיוחד בנפשו) וזו היא תשובה שלימה. והנה בחי' יחוד זה ותשובה זו היא בחי' תשובה עילאה שלאחר תשובה תתאה וכמ"ש בזוה"ק בר"מ פ' נשא דתשובה עילאה היא דיתעסק באוריי' בדחילו ורחימו דקדב"ה וכו' דאיהו בן י"ה בינה וכו' (ומעלת בעלי תשובה על צדיקים גמורים בזה היא כמ"ש בזוה"ק פ' חיי שרה דאינון משכי עלייהו ברעותא דלבא יתיר ובחילא סגי לאתקרבא למלכא וכו'):

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

הנ"ל = הנאמר לעיל
בחי' = בחינת
כנ"ל = כנאמר לעיל
מדה"ר = מידות הרחמים
ב"ה = ברוך הוא
וכמ"ש = וכמו שכתוב
והסט"א = והסטרא אחרא
וד"ל = ודי למבין
בגמ' = בגמרא
הוי' = י-ה-ו-ה
ב"ה = ברוך הוא
ית' = יתברך
עד"מ = על דרך משל
וכמ"ש = וכמו שכתוב
בזוה"ק = בזוהר הקדוש
בר"מ = ברעייא מהימנא
פ' = פרשת
באוריי' = באורייתא
דקדב"ה = דקודשא בריך הוא


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים