עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תשרי תשע"ד >> יום רביעי כ"א תשרי
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
יהודי בזמן שהוא לומד תורה הוא משיג אור אלוקי. האור האלוקי שיהודי משיג הוא אור מצומצם כדי שיהודי יוכל להכיל את הקדושה של אלוקים. בגלל שאנו גבוליים, השכל שלנו לא יכול להכיל איך ירידת האור והשפעתה עלינו בצורה מושלמת, אלא רק על ידי משל ודוגמאות. רק כשהנשמה היא בלי הגוף הגשמי, היא יכולה להשיג ממש את האור האלוקי בלי שום גבול.
המעלה של מניין יהודים היא כזו גדולה. אם היה עומד מלאך בין עשרה יהודים, אפילו שאינם עוסקים בתורה, הייתה נופלת אימה ופחד על המלאך מהשכינה ששורה על מניין יהודים. 

מילות התניא המקוריות:
כי קביעת שכר הוא שמאיר ה' לנפש תדרשנו באור תורתו שהוא מעטה לבושו ממש ולכן נקראת התורה אור שנאמר עוטה אור כשלמה והנפש היא בעלת גבול ותכלית בכל כחותיה לכן גם אור ה' המאיר בה הוא גבולי מצומצם ומתלבש בתוכה וע"כ יתפעל לב מבקשי ה' בשעת התפלה וכיוצא בה כי בו ישמח לבם ויגיל אף גילת ורנן ותתענג נפשם בנועם ה' [נ"א על ה'] ואורו בהגלותו ממעטה לבושו שהיא התורה ויצא כברק חצו וזו היא קביעת שכר התורה הקבועה תמיד בנפש עמלה בה. אבל ההשראה היא הארה עצומה מאור ה' המאיר בה בלי גבול ותכלית ואינו יכול להתלבש בנפש גבולית כ"א מקיף עליה מלמעלה מראשה ועד רגלה כמו שאמרו חז"ל אכל בי עשרה שכינתא שריא כלומר עליהם מלמעלה כמ"ש ויהי נועם ה' עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו כלומר כי נועם ה' אשר הופיע במעשה ידינו בעסק התורה והמצות דאורייתא וקוב"ה כולא חד יתכונן וישרה עלינו מלמעלה להיותו בלי גבול ותכלית ואינו מתלבש בנפשנו ושכלנו וע"כ אין אנו משיגים בשכלנו הנעימות והעריבות מנועם ה' וזיו השכינה בלי גבול ותכלית אשר מתכונן ושורה עלינו במעשה ידינו בתורה ומצות ברבים דוקא. וע"ז ארז"ל שכר מצוה בהאי עלמא ליכא כי אי אפשר לעולם להשיגו כי אם בהתפשטות הנפש מהגוף ואף גם זאת על דרך החסד כמ"ש ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו וכמו שארז"ל שהקב"ה נותן כח בצדיקים כו'. משא"כ במלאכים כמו ששמעתי מרבותי כי אילו נמצא מלאך אחד עומד במעמד עשרה מישראל ביחד אף שאינם מדברים בדברי תורה תפול עליו אימתה ופחד בלי גבול ותכלית משכינתא דשריא עלייהו עד שהיה מתבטל ממציאותו לגמרי
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

וע"כ = ועל כן
נ"א = נוסח אחר
כ"א = כי אם
חז"ל = חכמינו זכרונם לברכה
כמ"ש = כמו שכתוב
וקוב"ה = וקודשא בריך הוא
וע"ז = ועל זה
ארז"ל = אמרו רבותינו זכרונם לברכה
שהקב"ה = שהקדוש ברוך הוא
משא"כ = מה שאין כן
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים