עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשע"ג >> יום רביעי כ"א כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

עונה להם הרבי הזקן  על הטענה מהשיעור הקודם: "אתם באמת צודקים, כל הענין של הדפסת התניא בקונטרסים זה בכדי להזכיר לחסידים שכבר נכנסו אלי ליחידות ועניתי להם כבר תשובות לשאלותיהם בעבודת השם, בשבילם נכתבו הקונטרסים הללו. אם יצטרפו חסידים חדשים, הם יוכלו לשאול את שאלותיהם למשפיעים הרבנים החסידים שבעירם והם יבארו להם דרך בעבודת השם. על ידי שהם יבארו לחדשים את עבודת השם הם - המשפיעים יהיו יותר חכמים. כי הקב"ה יאיר להם חכמה. חוזר הרבי הזקן ומסביר שהסיבה להדפסת הספר התניא היא: היות שהמתנגדים התחילו לזייף דברים בשמו, לכן הוא מוכרח להדפיס את האמת בריש גלי. 'כל הזכויות שמורות' לדפסים רק לחמש שנים בלבד ולא לנצח כי דרך התורה היא לא למנוע תורה בחינם. רק המדפיסים צריכים לכסות את הוצאות הנייר וכח העבודה בלבד, אבל התורה היא בחינם כמו שאני למדתי בחינם כך אני מלמד בחינם. לכן אחרי חמש שנים כל מי שרוצה בעולם יכול להדפיס את ספר התניא, ללא כל הזכויות שמורות. כי מי שעושה כל הזכויות שמורות לנצח הולך בחוקות הגויים וכתוב בתורה 'ובחוקותיהם לא תילכו'.

מילות התניא המקוריות:

אך ביודעיי ומכיריי קאמינא הם כל אחד ואחד מאנ"ש שבמדינותינו וסמוכות שלה אשר היה הדבור של חיבה מצוי בינינו וגילו לפני כל תעלומות לבם ומוחם בעבודת ה' התלויה בלב אליהם תטוף מלתי ולשוני עט סופר בקונטריסים אלו הנקראים בשם לקוטי אמרים מלוקטים מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון נשמתם עדן המפורסמים אצלינו וקצת מהם נרמזין לחכימין באגרות הקדש מרבותינו שבאה"ק תובב"א. וקצתם שמעתי מפיהם הקדוש בהיותם פה עמנו וכולם הן תשובות על שאלות רבות אשר שואלין בעצה כל אנ"ש דמדינתנו תמיד כל אחד לפי ערכו לשית עצות בנפשם בעבודת ה' להיות כי אין הזמן גרמא עוד להשיב לכל אחד ואחד על שאלתו בפרטות וגם השכחה מצויה על כן רשמתי כל התשובות על כל השאלות למשמרת לאות להיות לכל אחד וא' לזיכרון בין עיניו ולא ידחוק עוד ליכנס לדבר עמי ביחידות כי בהן ימצא מרגוע לנפשו ועצה נכונה לכל דבר הקשה עליו בעבודת ה' ונכון יהיה לבו בטוח בה' גומר בעדינו: ומי שדעתו קצרה להבין דבר עצה מתוך קונטריסים אלו יפרש שיחתו לפני הגדולים שבעירו והם יבוננוהו ואליהם בקשתי שלא לשום יד לפה להתנהג בענוה ושפלות של שקר ח"ו וכנודע עונש המר על מונע בר וגודל השכר ממאמר רז"ל ע"פ מאיר עיני שניהם ה' כי יאיר ה' פניו אליהם אור פני מלך חיים. ומחיה חיים יזכנו ויחיינו לימים אשר לא ילמדו עוד איש את רעהו וגו' כי כולם ידעו אותי וגו' כי מלאה הארץ דעה את ה' וגו' אכי"ר:
והנה אחר שנתפשטו הקונטריסים הנ"ל בקרב כל אנ"ש הנ"ל בהעתקות רבות מידי סופרים שונים ומשונים הנה ע"י ריבוי ההעתקות שונות רבו כמו רבו הט"ס במאוד מאוד ולזאת נדבה רוחם של אנשים אפרתים הנקובים הנ"ל מע"ל לטורח בגופם ומאודם להביא את הקונטריסים הנ"ל לבית הדפוס מנוקים מכל סיג וט"ס ומוגהים היטב ואמינא לפעלא טבא יישר חילא ולהיות כי מקרא מלא דבר הכתוב ארור מסיג גבול רעהו וארור בו קללה בו נידוי ח"ו וכו' ע"כ כיהודה ועוד לקרא קאתינא למשדי גודא רבא על כל המדפיסים שלא להדפיס קונטריסים הנ"ל לא על ידי עצמן ולא על ידי גירא דילהון בלתי רשות הנקובים הנ"ל משך חמש שנים מיום כלות הדפוס ולשומעים יונעם ותבוא ברכת טוב כה דברי המלקט ליקוטי אמרים הנ"ל:


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

 מאנ"ש = אנשי שלומינו
שבאה"ק = שבארץ הקודש
תובב"א = תבנה ותכונן במהרה בימינו, אמן!
ח"ו = חס ושלום
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
ע"פ = על פסוק
אכי"ר = אמן כן יהי רצון
הנ"ל = הנאמר לעיל
ע"י = על ידי
הט"ס = הטעויות סופרים
מע"ל = מעבר לדף
ע"כ = על כן

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים