עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשפ"ג >> יום י"ט שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מסיים הרבי הזקן את פרק כ"ה בתניא: התרגיל המחשבתי שאמרתי לכם כתוב בתורה  בפסוק: "ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך..." מדוע היה חשוב לאלוקים לצוות את בני ישראל, בכניסה לארץ לאהוב את אלוקים, אפילו אם הוא נוטל את נפשך? הרי אלוקים הבטיח את כיבוש הארץ ללא מוות אפילו לחייל יהודי אחד? אפילו האריות והנמרים יתבטלו בפני היהודים. על זה מתרץ הרבי הזקן: משה רבינו נתן בשם השם תרגיל מחשבתי זה, שתמיד נזכור - לקיים מצוות זה יותר קל מלמסור את הנפש למיתה. לכן נמסור את הנפש על קיום מצוות פשוטות, וזה הכוונה בכל נפשך. 

מילות התניא המקוריות:

אלא שלמטה הוא תחת הזמן ובאותה שעה לבדה שעוסק בה בתור' או במצוה כי אח"כ אם עוסק בדבר אחר נפרד מהיחוד העליון למטה. והיינו כשעוסק בדברים בטלים לגמרי שאין בהם צורך כלל לעבודת ה' ואעפ"כ כשחוזר ושב לעבודת ה' אח"כ לתורה ולתפלה ומבקש מחילה מה' על שהיה אפשר לו לעסוק אז בתורה ולא עסק ה' יסלח לו כמארז"ל עבר על מצות עשה ושב לא זז משם עד שמוחלין לו. ולזה תקנו ברכת סלח לנו שלש פעמים בכל יום על עון ביטול תורה שאין אדם ניצול ממנו בכל יום וכמו התמיד שהיה מכפר על מצות עשה. ואין זה אחטא ואשוב אא"כ שבשעת החטא ממש הוא סומך על התשובה ולכך חוטא כמ"ש במ"א: ובזה יובן למה צוה משה רבינו ע"ה במשנה תורה לדור שנכנסו לארץ לקרות ק"ש פעמים בכל יום לקבל עליו מלכות שמים במסירת נפש והלא הבטיח להם פחדכם ומוראכם יתן ה' וגו' אלא משום שקיום התורה ומצותיה תלוי בזה שיזכור תמיד ענין מסירת נפשו לה' על יחודו שיהיה קבוע בלבו תמיד ממש יומם ולילה לא ימיש מזכרונו כי בזה יוכל לעמוד נגד יצרו לנצחו תמיד בכל עת ובכל שעה כנ"ל:


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בתור' = בתורה
אח"כ = אחר כך
ואעפ"כ = ואף על פי כן
כמארז"ל = כמאמר רבותינו זכרונם לברכה
אא"כ = אלא אם כן
כמ"ש = כמו שכתוב
במ"א = במקום אחר
ע"ה = עליו השלום
ק"ש = קריאת שמע
כנ"ל = כנזכר לעיל
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים