עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תמוז תשפ"ג >> יום י"ח תמוז
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
בפרק ה' למדנו את משמעות העבירה וניתוקה של האות הא הקדושה. בפרק ו' הרבי הזקן מסביר את השאלה: מדוע על אף הניתוק מהחבל שמחבר את החיות האלוקית של האות ה' בשמו של הבורא, בכל זאת, יהודים שחוטאים בימינו לא מתים בני חמישים, ומדוע הרבה חוטאים מאריכים ימים? הרי הם התנתקו מהחיות האלוקית, ולא החזירו את ה-הא למקומה?
מסביר הרבי הזקן: אחרי חורבן בית המקדש השני, הורה אלוקים לאות הא משמו הגדול ללכת לגלות ביחד עם היהודים שגלו, כדי להחיות את האומות, שהם ישלטו על ישראל. לכן, יהודי מקבל את חיותו אחרי החטא דרך הגויים רחמנא ליצלן. לכן, הוא מתנהג כמו גוי ובהמה. אבל, בזמן שבית המקדש היה קיים, יהודי שחטא, לא היה יכול לקבל חיות בכלל, כי החיות היתה רק מהקדושה. לכן, מת מיד אחרי שבעל נידה, כשהגיע לגיל חמישים. כמו בזמן מלחמה, המלך נותן לפעמים רשות לאוייב לחדור לתוך ארצו, והאוייב חושב שהוא מנצח. אבל, כשהוא יגיע לעיר הבירה, שם יחטוף את המכה הגדולה. כך גם היהודי החוטא, ממשיך לקבל חיות מהגויים האויבים, עד שהם יגיעו לירושלים, ושם הם יחטפו את המכה הגדולה בהיתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח.


מילות התניא המקוריות:

פרק ו אמנם זהו בזמן שהיו ישראל במדרגה עליונה כשהיתה השכינה שורה בישראל בבהמ"ק. ואז לא היו מקבלים חיות לגופם רק ע"י נפש האלקי' לבדה מבחי' פנימי' השפע שמשפיע א"ס ב"ה ע"י שם הוי' ב"ה כנ"ל. אך לאחר שירדו ממדרגתם וגרמו במעשיהם סוד גלות השכינה כמ"ש ובפשעיכם שולחה אמכם דהיינו שירדה השפעת בחי' ה"א תתאה הנ"ל ונשתלשלה ממדרגה למדרגה למטה מטה עד שנתלבשה השפעתה בי"ס דנוגה המשפיעות שפע וחיות ע"י המזלות וכל צבא השמים והשרים שעליהם לכל החי הגשמי שבעוה"ז וגם לכל הצומח כמארז"ל אין לך כל עשב מלמטה שאין לו מזל וכו'. ואזי יכול גם החוטא ופושעי ישראל לקבל חיות לגופם ונפשם הבהמיות כמו שאר בע"ח ממש כמ"ש נמשל כבהמות נדמו. ואדרבה ביתר שאת ויתר עז עפ"י המבואר מזוה"ק פ' פקודי שכל שפע וחיות הנשפעת לאדם התחתון בשעה ורגע שעושה הרע בעיני ה' במעשה או בדיבור או בהרהורי עבירה וכו' הכל נשפע לו מהיכלות הסט"א המבוארים שם בזוה"ק. והאדם הוא בעל בחירה אם לקבל השפעתו מהיכלות הסט"א או מהיכלות הקדושה שמהם נשפעות כל מחשבות טובות וקדושות וכו'. כי זה לעו"ז עשה האלקי' וכו'. והיכלות הסט"א מקבלים ויונקים חיותם מהתלבשות והשתלשלות השפע די"ס דנוגה הכלולה מבחי' טו"ר היא בחי' עה"ד וכו' כנודע לי"ח.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בבהמ"ק = בבית המקדש
ע"י = על ידי
האלקי' = האלוקית
מבחי' = מבחינה
פנימי' = פנימית
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
הוי' = י-ה-ו-ה
ב"ה = ברוך הוא
כנ"ל = כנאמר לעיל
כמ"ש = כמו שכתוב
הנ"ל = הנאמר לעיל
בי"ס = ב-י' ספירות
שבעוה"ז = שבעולם הזה
כמארז"ל = כמאמר רבותינו זכרונם לברכה
בע"ח = בעלי חיים
עפ"י = על פי
מזוה"ק = מזוהר הקדוש
פ' = פרשת
הסט"א = הסטרא אחרא
לעו"ז = לעולם הזה
טו"ר = טוב ורע
עה"ד = עץ הדעת
לי"ח = ליודעי ח-ן חכמה נסתרה

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים