עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשפ"ד >> יום י"ז שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אחרי שהרבי הזקן הסביר לנו בפרק כ"א בתניא שגם העולם החומרני הוא בטל. שואל הרבי הזקן בפרק כ"ב בתניא: אם העולם בטל מדוע אנו רואים עבודה זרה? ומי מחיה את העבודה זרה? אלוקים! מדוע???
 ועל זה עונה הרבי הזקן במשל: אם אדם נותן צדקה, והוא יודע שאותו מקבל הוא רשע אז הוא נותן לו בזריקה מאחורה. כי הוא לא רוצה לראות פני רשע, אבל הוא נותן לו כדי שלא ימות. גם בנמשל, אלוקים רוצה שהאדם יבחר בעצמו בטוב, ואז הנחת רוח תהיה יותר גדולה. לכן אלוקים נותן חיים לעבודה זרה, מהאחוריים, רק כדי לנסות את היהודי. ברגע שהיהודי מתגבר הוא עושה לאלוקים נחת רוח.
הרבי הזקן ממשיך להסביר לנו מהי המהות של עבודה זרה. אפילו שהיא יודעת שאין לה כוח בכל זאת היא מראה לכולם שרק לה יש כח. וכל זה אלוקים יצר כדי לנסות את היהודי, אם הוא ילך אחרי רמאים וליצנים, פסלים ואלילים. רק כשיהודי מקבל על עצמו החלטה ללמוד תורה ולקיים מצוות. רק אז הוא יוצא טוטלית מטומאת העבודה זרה. כי לפעמים יכול להיות יהודי שמקיים קצת מצוות. אבל רוב הזמן הוא להוט אחרי המותרות והתאוות, והוא מחשיב אותם למציאות אמיתית. הוא לא מבין שכשהוא מחשיב את התאוות לדבר מציאותי שקובע לו את החיים, הוא נופל בטומאת עבודה זרה בדקות. כי מי שלא בטל ולא מקיים את כל התורה כולה הוא עובד עבודה זרה בדקות. כי אלוקים לא נותן לו חיות רק דרך האחוריים, כמו שנותנים לשונא מאחורי הכתפיים. אבל מי שלומד תורה ומקיים מצוות, גם אם אין לו חומריות פיננסית, הוא מקבל את המעט מהאלוקים בסבר פנים יפות, והביטחון והשמחה שורים עליו.


מילות התניא המקוריות:

פרק כב
רק שהתורה דברה כלשון ב"א ונקרא בתורה דבורו של מקו' ב"ה בשם דבור ממש כדבורו של אדם לפי שבאמת כך הוא דרך ירידת והמשכת החיות לתחתונים בצמצומים רבים ועצומים מינים ממינים שונים להבראות מהם ברואים רבים מינים ממינים שונים וכ"כ גברו ועצמו הצמצומים והסתר פנים העליונים עד שיוכלו להתהוות ולהבראות גם דברים טמאים וקליפות וס"א ולקבל חיותם וקיומם מדבר ה' ורוח פיו ית' בהסתר פנים וירידת המדרגות ולכן נקרא אלהים אחרים מפני שיניקתם וחיותם אינה מבחי' פנים אלא מבחי' אחוריים דקדושה ופי' אחוריים כאדם הנותן דבר לשונאו שלא ברצונו שמשליכו לו כלאחר כתפו כי מחזיר פניו ממנו משנאתו אותו כך למעלה בחי' פנים הוא פנימית הרצון העליון וחפצו האמיתי אשר חפץ ה' להשפיע חיות לכל הקרוב אליו מסטרא דקדושה אבל הס"א והטומאה היא תועבת ה' אשר שנא ואינו משפיע לה חיות מפנימית הרצון וחפצו האמיתי אשר חפץ בה ח"ו כ"א כמאן דשדי בתר כתפוי לשונאו שלא ברצונו רק כדי להעניש את הרשעים וליתן שכר טוב לצדיקי' דאכפיין לס"א וזה נקרא בחי' אחוריים דרצון העליון ב"ה. והנה רצון העליון בבחי' פנים הוא מקור החיים המחיה את כל העולמות ולפי שאינו שורה כלל על הס"א וגם בחי' אחוריים של רצון העליון אינו מלובש בתוכה ממש אלא מקיף עליה מלמעלה לכך היא מקום המיתה והטומאה ה' ישמרנו כי מעט מזער אור וחיות שיונקת ומקבלת לתוכה מבחי' אחוריים דקדושה שלמעלה הוא בבחי' גלות ממש בתוכה בסוד גלות השכינה הנ"ל ולכן נקרא בשם אלהים אחרים שהיא ע"ז ממש וכפירה באחדותו של ממ"ה הקב"ה כי מאחר שאור וחיות דקדושה הוא בבחי' גלות בתוכה אינה בטילה כלל לגבי קדושת הקב"ה ואדרבה מגביה עצמה כנשר לומר אני ואפסי עוד וכמאמר יאור לי ואני עשיתני ולכן אמרו רז"ל שגסות הרוח שקולה כע"ז ממש כי עיקר ושרש ע"ז הוא מה שנחשב לדבר בפני עצמו נפרד מקדושתו של מקום ולא כפירה בה' לגמרי כדאיתא בגמ' דקרו ליה אלהא דאלהיא אלא שגם הם מחשיבים עצמם ליש ודבר בפני עצמו ובזה מפרידים את עצמם מקדושתו של מקום ב"ה מאחר שאין בטלים לו ית' כי אין קדושה עליונה שורה אלא על מה שבטל לו ית' כנ"ל ולכן נקראי' טורי דפרודא בזה"ק והרי זו כפירה באחדותו האמיתית דכולא קמיה כלא חשיב ובטל באמת לו ית' ולרצונו המחיה את כולם ומהוה אותם מאין ליש תמיד:

 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ב"א = בני אדם
מקו' = מקום
ב"ה = ברוך הוא
וכ"כ = וכל כך
וס"א = וסטרא אחרא
ית' = יתברך
מבחי' = מבחינת
ופי' = ופירוש
בחי' = בחינת
הס"א = הסטרא אחרא
ח"ו = חס ושלום
כ"א = כי אם
לס"א = לסטרא אחרא
ע"ז = עבודה זרה
ממ"ה = מלך מלכי המלכים
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
בגמ' = בגמרא
ב"ה = ברוך הוא
ית' = יתברך
כנ"ל = כנזכר לעיל
נקראי' = נקראים
בזה"ק = בזוהר הקדוש
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים