עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשפ"ד >> יום י"ז אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אחרי שהרבי הזקן לימד אותנו בפרק מ"ח בתניא, על ההסתר האלוקי בתוך הבריאה. מסביר לנו הרבי הזקן בפרק מ"ט בתניא: כפי שלמדנו בפרקים הקודמים, ישנם ארבעה דרגות בעולמות: אצילות, בריאה, יצירה ועשיה.
בעולם האצילות, שם אלוקים לא כל כך מסתתר. להגיע לדרגת עולם, זה קשה מאוד לנשמות להגיע. לכן, הסתיר אלוקים את עצמו יותר בעולם הבריאה. אבל, גם ההסתר הזה הוא עדיין גילוי גדול מאוד לנשמות. יש נשמות שלא יכולות לסבול את האור הגדול, לכן הסתיר אלוקים את עצמו בעולם היצירה עוד יותר. אבל, אנשים כערכנו שנמצאים בתוך גוף חומרי, לא מסוגלים  לסבול את עוצמת האור הגדול של עולם היצירה, לכן הסתיר אלוקים את עצמו, עד עולם העשיה הגשמי. אלוקים מאוד אוהב את עם ישראל, ומחמת האהבה הוא דוחק את עצמו להיכנס עד העולם החומרני. כדי שעם ישראל יקיים את מצוות התורה בעזרת השם. לכן, אחרי שיהודי רואה מה עושה אלוקים למענו, יעזוב את הכל וירוץ ללמוד תורה בעזרת השם.

 
  
מילות התניא המקוריות:

פרק מט
והנה אף כי פרטי בחי' ההסתר וההעלם אור א"ס ב"ה בהשתלשלות העולמות עד שנברא עוה"ז הגשמי עצמו מספר ומינים ממינים שונים כידוע לטועמים מעץ החיים: אך דרך כלל הם שלשה מיני צמצומים עצומים כלליים. לשלשה מיני עולמות כלליים. ובכל כלל יש רבוא רבבות פרטיים. והם שלשה עולמות בי"ע. כי עולם האצילו' הוא אלהות ממש. וכדי לברוא עולם הבריא' שהן נשמות ומלאכים עליונים אשר עבודתם לה' בבחי' חב"ד המתלבשים בהם והם משיגים ומקבלים מהם היה תחלה צמצום עצום כנ"ל. וכן מבריאה ליצירה. כי אור מעט מזער המתלבש בעולם הבריא' עדיין הוא בבחי' א"ס לגבי עולם היצירה. ואי אפשר להתלבש בו אלא ע"י צמצום והעלם וכן מיצירה לעשיה [וכמ"ש במ"א ביאור שלשה צמצומים אלו באריכות לקרב אל שכלינו הדל] ותכלית כל הצמצומים הוא כדי לברוא גוף האדם החומרי ולאכפייא לס"א ולהיות יתרון האור מן החושך בהעלות האדם את נפשו האלהית והחיונית ולבושיה וכל כחות הגוף כולן לה' לבדו כנ"ל באריכות. כי זה תכלית השתלשלות העולמות. והנה כמים הפנים לפנים כמו שהקב"ה כביכול הניח וסילק לצד אחד דרך משל את אורו הגדול הבלתי תכלית וגנזו והסתירו בג' מיני צמצומים שונים. והכל בשביל אהבת האדם התחתון להעלותו לה'. כי אהבה דוחקת הבשר. עאכ"ו בכפלי כפליים לאין קץ כי ראוי לאדם ג"כ להניח ולעזוב כל אשר לו מנפש ועד בשר ולהפקיר הכל בשביל לדבקה בו ית' בדביקה חשיקה וחפיצה ולא יהיה שום מונע מבית ומבחוץ לא גוף ולא נפש ולא ממון ולא אשה ובנים. ובזה יובן טוב טעם ודעת לתקנת חכמים שתקנו ברכות ק"ש שתים לפניה כו' דלכאורה אין להם שייכות כלל עם קריאת שמע כמ"ש הרשב"א ושאר פוסקי'. ולמה קראו אותן ברכות ק"ש ולמה תקנו אותן לפניה דווקא. אלא משום שעיקר ק"ש לקיים בכל לבבך כו' בשני יצריך כו' דהיינו לעמוד נגד כל מונע מאהבת ה'. ולבבך הן האשה וילדיה. שלבבו של אדם קשורה בהן בטבעו. כמשארז"ל ע"פ הוא אמר ויהי זו אשה הוא צוה ויעמוד אלו בנים. ונפשך ומאדך כמשמעו חיי ומזוני להפקיר הכל בשביל אהבת ה'.


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בחי' = בחינת
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
עוה"ז = עולם הזה
בי"ע = בריאה, יצירה, עשיה
האצילו' = האצילות
הבריא' = הבריאה
א"ס = אין סוף
ע"י = על ידי
חב"ד = חכמה, בינה, דעת
וכמ"ש = וכמו שכתוב
במ"א = במקום אחר
לס"א = לסטרא אחרא
כנ"ל = כנאמר לעיל
שהקב"ה = שהקדוש ברוך הוא
עאכ"ו = על אחת כמה וכמה
ג"כ = גם כן
ית' = יתברך

      

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים