עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר ב' תשפ"ד >> יום י"ג אדר ב'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

כשיהודי מקיים מצווה באחת מאיבריו הוא מגלה את אלוקים באיבר הספציפי. אם נתן צדקה, הוא מגלה את אלוקים בידיו.[חוץ מזה שהוא מעלה את כל כוחות נפשו] על ידי גילוי האלוקים באיבר, הוא גם מסיר קליפה מגופו. כך על ידי קיום מצוות ולימוד תורה מסירים עוד קליפות ומגלים יותר את אלוקים בעולם. ככל שיותר ויותר יהודים יעשו את הייעוד שלהם בעולם, לגלות את אלוקים, כך הרבי המשיח יבוא מהר יותר ויגאל אותנו ותהיה לאלוקים דירה בעולם הזה הגשמי.
מילות התניא המקוריות:

ומעות הצדקה שאינן גזל וכיוצא בהם ועכשיו שמקיים בהם מצות ה' ורצונו הרי החיות שבהם עולה ומתבטל ונכלל באור א"ס ב"ה שהוא רצונו ית' המלובש בהם מאחר שאין שם בחי' הסתר פנים כלל להסתיר אורו ית' וכן כח נפש החיונית הבהמית שבאברי גוף האדם המקיים המצוה הוא מתלבש ג"כ בעשיה זו ועולה מהקליפה ונכלל בקדושת המצוה שהיא רצונו ית' ובטל באור א"ס ב"ה וגם במצות תלמוד תורה וק"ש ותפלה וכיוצא בהן אף שאינן בעשיה גשמית ממש שתחת ממשלת קליפת נוגה מ"מ הא קיימא לן דהרהור לאו כדבור דמי ואינו יוצא ידי חובתו עד שיוציא בשפתיו וקיימא לן דעקימת שפתיו הוי מעשה כי אי אפשר לנפש האלהית לבטא בשפתיים ופה ולשון ושיניים הגשמיים כי אם ע"י נפש החיונית הבהמית המלובשת באברי הגוף ממש וכל מה שמדבר בכח גדול יותר הוא מכניס ומלביש יותר כחות מנפש החיונית בדיבורים אלו וז"ש הכתוב כל עצמותי תאמרנה וגו' וז"ש רז"ל אם ערוכה בכל רמ"ח איברים משתמרת ואם לאו אינה משתמרת כי השכחה היא מקליפת הגוף ונפש החיונית הבהמית שהן מקליפת נוגה הנכללת לפעמים בקדושה והיינו כשמתיש כחן ומכניס כל כחן בקדושת התורה או התפלה:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ית' = יתברך
בחי' = בחינת
ג"כ = גם כן
וק"ש = וקריאת שמע
מ"מ = מכל מקום
וז"ש = וזה שאמר
רמ"ח = 248

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים