עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשפ"ג >> יום י"ב שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בהמשך של פרק כ"ג בתניא הרבי הזקן בא לבאר לנו את יוקר התורה והמצוות. ובכדי להבין את דברי הרבי הזקן לעומק צריך להקדים משל קטן: אם אדם רוצה לבנות קניון, קודם כל צריך מהנדס שיוציא תוכניות, וכמובן פועלים שיעשו את הבניה בפועל. ברגע שהמהנדס נתן את התוכנית משורטטת והכניס את התוכניות לתוך הדיסק במחשב ,האדם שמחזיק בדיסק מחזיק בעצם בכל הקניון. בוודאי שהפועלים מביאים למעשה בפועל של הבניה. הנמשל זה ספר התורה, והמצוות. ברגע שיהודי לומד תורה הוא מחזיק בדיסק של בריאת כל העולמות. כי הוא מתאחד בצורה הכי חזקה עם המתכנן. ברגע שהוא מקיים את מה שלמד הוא מוריד בפועל אור חדש לכל העולמות. 

מילות התניא המקוריות:

אך המחשבה וההרהור בד"ת שבמוח וכח הדבור בד"ת שבפה שהם לבושי' הפנימים של נפש האלהית וכ"ש נפש האלהית עצמה המלובשת בהם כולם מיוחדים ממש ביחוד גמור ברצון העליון ולא מרכבה לבד כי רצון העליון הוא הוא הדבר הלכה עצמה שמהרהר ומדבר בה שכל ההלכות הן פרטי המשכות פנימיות רצון העליון עצמו שכך עלה ברצונו ית' שדבר זה מותר או כשר או פטור או זכאי או להפך וכן כל צרופי אותיות תנ"ך הן המשכת רצונו וחכמתו המיוחדו' בא"ס ב"ה בתכלית היחוד שהוא היודע והוא המדע כו' וז"ש דאורייתא וקב"ה כולא חד ולא אברין דמלכא לחוד כפיקודין. ומאחר שרצון העליון המיוחד בא"ס ב"ה בתכלית היחוד הוא בגילוי לגמרי ולא בהסתר פנים כלל וכלל בנפש האלהית ולבושיה הפנימים שהם מחשבתה ודבורה באותה שעה שהאדם עוסק בדברי תורה הרי גם הנפש ולבושיה אלו מיוחדים ממש בא"ס ב"ה באותה שעה בתכלית היחוד כיחוד דבורו ומחשבתו של הקב"ה במהותו ועצמותו כנ"ל כי אין שום דבר נפרד כי אם בהסתר פנים כנ"ל ולא עוד אלא שיחודם הוא ביתר שאת ויתר עז מיחוד אור א"ס ב"ה בעולמות עליונים מאחר שרצון העליון הוא בגילוי ממש בנפש ולבושיה העוסקים בתורה שהרי הוא הוא התורה עצמה וכל העולמות העליונים מקבלים חיותם מאור וחיות הנמשך מהתורה שהיא רצונו וחכמתו ית' כדכתיב כולם בחכמה עשית וא"כ החכמה שהיא התורה למעלה מכולם והיא היא רצונו ית' הנק' סובב כל עלמין שהיא בחי' מה שאינו יכול להתלבש בתוך עלמין רק מחיה ומאיר למעלה בבחי' מקיף והיא היא המתלבשת בנפש ולבושיה בבחי' גילוי ממש כשעוסקים בד"ת ואע"ג דאיהו לא חזי כו' [ומשו' הכי יכול לסבול משום דלא חזי משא"כ בעליונים].

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בד"ת = בדברי תורה
לבושי' = לבושיה
וכ"ש = וכל שכן
ית' = יתברך
תנ"ך = תורה נביאים וכתובים
המיוחדו' = המיוחדות
בא"ס = באין סוף
ב"ה = ברוך הוא
וז"ש = וזה שכתוב
וקב"ה = וקודשא בריך הוא
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
כנ"ל = כנזכר לעיל
א"ס = אין סוף
וא"כ = ואם כן
הנק' = הנקרא
בחי' = בחינת
בבחי' = בבחינת
ואע"ג = ואף על גב
ומשו' = ומשום
משא"כ = מה שאין כן
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים