עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אב תשע"ד >> יום רביעי י' אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בפרק א' הדריך אותנו הרבי הזקן על התפילה ועל הלימוד. בפרק ב' מלמד אותנו הרבי הזקן איך צריך להתנהג עם הבריות.  בשנת תקנ"ט באסרו חג של שמחת תורה נעצר הרבי הזקן על ידי הרוסים והושלך לכלא בפטרבורג. כל זה עקב עלילת הליטאים המתנגדים. הם לא רצו ללמוד תניא, לכן הפריע להם שהרבי הזקן מחזק יהודים באמונה. אותם בריות מושחתות, מסרו את הרבי הזקן לשלטונות, שכביכול הוא מורד במלכות הצאר. אבל לשקר אין רגליים, והם נתפסו בקלונם. הרבי הזקן שוחרר בכבוד מלכים, ונתווסף יום טוב לחסידים – י"ט כסלו. רבים מעמי הארץ הליטאים, נהפכים לחבדניקים, כי נמאס להם ממחלוקת שאינה לשם שמים. בכל זאת הרבי הזקן אומר לחסידים: היות ואלוקים עשה איתנו חסד, לכן נוסיף באהבת ישראל גם עם הליטאים, ונקרב אותם לדת האמת, כי הם תינוקות שנישבו. כפי שמחנך אותנו הרמב"ם לקרב את בני הקראים, וזה הוראת הרבי הזקן אחרי שחרורו, להוסיף ב'אהבת ישראל'! 
 
מילות התניא המקוריות:

אחר ביאתו מפ"ב.:
ב קטנתי מכל החסדים ומכל כו'. פי' שבכל חסד וחסד שהקדוש ב"ה עושה לאדם צריך להיות שפל רוח במאד. כי חסד דרועא ימינא. וימינו תחבקני. שהיא בחי' קרבת אלהים ממש ביתר שאת מלפנים. וכל הקרוב אל ה' ביתר שאת והגבה למעלה מעלה. צריך להיות יותר שפל רוח למטה מטה כמ"ש מרחוק ה' נראה לי. וכנודע דכולא קמי' דווקא כלא חשיב. וא"כ כל שהוא קמי' יותר הוא יותר כלא ואין ואפס וזו בחי' ימין שבקדושה וחסד לאברהם שאמר אנכי עפר ואפר. וזו היא ג"כ מדתו של יעקב. ובזאת התנצל על יראתו מפני עשו ולא די לו בהבטחתו והנה אנכי עמך כו'. מפני היות קטן יעקב במאד מאד בעיניו מחמת ריבוי החסדים כי במקלי כו'. ואינו ראוי וכדאי כלל להנצל כו'. וכמארז"ל שמא יגרום החטא שנדמה בעיניו שחטא. משא"כ בזלע"ז הוא ישמעאל חסד דקליפה. כל שהחסד גדול הוא הולך וגדל בגובה וגסות הרוח ורוחב לבו. ולזאת באתי מן המודיעים מודעה רבה לכללות אנ"ש על ריבוי החסדים אשר הגדיל ה' לעשות עמנו לאחוז במדותיו של יעקב שאר עמו ושארית ישראל שמשים עצמו כשיריים ומותרות ממש שאין בו שום צורך. לבלתי רום לבבם מאחיהם כו' ולא להרחיב עליהם פה או לשרוק עליהם ח"ו. הס מלהזכיר באזהרה נוראה רק להשפיל רוחם ולבם במדת אמת ליעקב מפני כל אדם בנמיכות רוח ומענה רך משיב חימה. ורוח נכאה כו'. וכולי האי ואולי יתן ה' בלב אחיהם כמים הפנים וגו':


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

מפ"ב = מפטרבורג
פי' = פירוש
ב"ה = ברוך הוא
בחי' = בחינת 
כמ"ש = כמו שכתוב
קמי' = קמיה
וא"כ = ואם כן
ג"כ = גם כן
וכמארז"ל = וכמאמר רבותינו זכרונם לברכה
משא"כ = מה שאין כן
בזלע"ז = בזה לעומת זה
אנ"ש = אנשי שלומינו
ח"ו = חס ושלום


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים