עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש ניסן תשפ"ג >> יום ט' ניסן
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן בפרק ל"ט בתניא, לבאר לנו שמי שעובד את השם שלא לשם תענוג כלל. דהיינו, שהוא חושב בכל מצוה ומצוה שהוא עושה, רק להיות מאוחד עם השם בלבד. אדם כזה מעלה את נשמתו ואת תורתו כל יום לעולם של אצילות, שם נמצאים אברהם, יצחק, ויעקב. אדם כזה גם אם יתכונן לטוס לרבי שליט"א, ובבן גוריון יגידו לו שאין מקום על הטיסה, הוא יהיה ממש בשמחה. כי הנסיעה שלו לרבי שליט"א, היא לא מחמת תענוג כל שהוא, אלא, כל ענינו זה להיות עם הרבי בכל מקום. ואם הרבי רוצה שהוא ישאר בישראל, הוא ימשיך להניח תפילין עם יהודים ברחוב בתל אביב.זה דרגה הכי גבוהה שחסיד גשמי מגיע. כי הוא בעולם האצילות, דהיינו, בכל מקום הוא ב -770.
 


מילות התניא המקוריות:
ועולם האצילות שהוא למעלה מהשכל וההשגה וההבנה לשכל נברא כי חכמתו ובינתו ודעתו של א"ס ב"ה מיוחדות שם בו בתכלית היחוד ביחוד עצום ונפלא ביתר שאת ויתר עז לאין קץ מבעולם הבריאה כי שם ירדו להאיר בבחי' צמצום כדי שיוכלו שכלים נבראי' לקבל מהן חב"ד לידע את ה' ולהבין ולהשיג איזו השגה באור א"ס ב"ה כפי כח שכלים הנבראים שהם בעלי גבול ותכלית שלא יתבטלו במציאותם ולא יהיו בגדר נבראים כלל רק יחזרו למקורם ושרשם שהוא בחי' אלהות ממש. והנה צמצום זה היא סבת ההארה שמאירות שם חב"ד של א"ס ב"ה לנשמות אלו בעולם הבריאה. משא"כ באצילות שאינם בבחי' צמצום כ"כ א"א לשכלים נבראים לקבל מהן ולכן לית מחשבתא דילהון תפיסא שם כלל לכן הוא מדור לצדיקי' הגדולים שעבודתם היא למעלה מעלה אפי' מבחי' דחילו ורחימו הנמשכות מן הבינה ודעת בגדולתו ית' כמו שעולם האצילות הוא למעלה מעלה מבחי' בינה ודעת לשכל נברא אלא עבודתם היתה בבחי' מרכבה ממש לא"ס ב"ה וליבטל אליו במציאות ולהכלל באורו ית' הם וכל אשר להם ע"י קיום התורה והמצות ע"ד שאמרו האבות הן הן המרכבה והיינו לפי שכל ימיהם היתה זאת עבודתם. אך מי ששרש נשמתו קטן מהכיל עבודה תמה זו ליבטל וליכלל באורו ית' בעבודתו בקביעות רק לפרקים ועתים שהם עת רצון למעלה וכמו בתפלת שמונה עשרה שהיא באצילות ובפרט בהשתחוואו' שבה שכל השתחוואה היא בבחי' אצילות [כמ"ש בפרע"ח בקבל' שבת] כי היא ענין ביטול באורו ית' להיות חשיב קמיה כלא ממש אזי ג"כ עיקר קביעות נשמתו הוא בעולם הבריאה [רק לפרקים בעת רצון תעלה נשמתו לאצילות בבחי' מ"נ כידוע לי"ח]:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
בבחי' = בבחינת
נבראי' = נבראים
חב"ד = חכמה, בינה, דעת
משא"כ = מה שאין כן
כ"א = כי אם
א"א = אריך אנפין
לצדיקי' = לצדיקים
אפי' = אפילו
ית' = יתברך
ע"י = על ידי
ע"ד = על דרך
בהשתחוואו' = בהתשחוואות
כמ"ש = כמו שכתוב
בפרע"ח = בפרי עץ חיים
בקבל' = בקבלת
ג"כ = גם כן
מ"נ = מיין נוקבין
לי"ח = ליודעי ח-ן – חכמה נסתרה
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים