עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש חשון תשפ"ד >> יום ח' חשון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
בזמן שאנחנו בגלות, זאת אומרת שעדיין לא נבנה בית המקדש מן השמיים, אז העולם הנעלה שמשם ניתנה לעם ישראל התורה מושפל מאוד. הגויים רוצים לינוק מהתורה ולעשות הפוך ממה שכתוב בה. לכן, על ידי לימוד תורה של תלמידי חכמים בישיבה, מבטלים את כוחם של הגויים שמנסים להפריע לעם ישראל.
מילות התניא המקוריות:
והנה כשהמלכות דאצי' מתלבשת בקליפת נוגה כדי לברר הניצוצות שנפלו בחטא אדה"ר וגם הרפ"ח ניצוצין שנפלו בשבירת הכלים אזי גם המלכות דאצי' נקרא בשם עץ הדעת טוב ורע לגבי ז"א דאצילות שאינו יורד שם ונקרא עץ חיים והנה התלבשות המלכות בקליפת נוגה הוא סוד גלות השכינה אשר שלט האדם באדם כו' וז"ש ברע"מ ובזמנא דאילנא דטו"ר שלטא כו' אינון כו' דהיינו בזמן גלות השכינה שמשפעת לחיצונים שהם בקליפת נוגה שהערב רב יונקים משם ומתמציתן ניזונין תלמידי חכמים בגלות ואז עיקר עבודת האדם ועיקר עסק התורה והמצות הוא לברר הניצוצות כנודע מהאריז"ל לכן עיקר ענין הלימוד הוא בעיון ופלפול הלכה באיסור והיתר טומאה וטהרה לברר המותר והטהור מהאסור והטמא ע"י עיון ופלפול הלכה בחכמה בינה ודעת כנודע דאוריי' מחכמה נפקת ובחכמה דייקא אתברירו והיינו חכמה עילאה דאצילות המלובשת במלכות דאצי' סוד תורה שבע"פ (בסוד אבא יסד ברתא) המלובשת במלכות דיצירה (וסוד) [סוד] המשניות וברייתות המלובשות בקליפת נוגה שכנגד עולם היצירה ששם מתחיל בחי' הדעת [נ"א הרע] שבנוגה [נ"א והברייתות המלובשות בק"נ שכנגד עולם העשיה ששם מתחיל בחי' הרע שבנוגה] כנודע מהאריז"ל.
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

דאצי' = דאצילות
אדה"ר = אדם הראשון
הרפ"ח = ה 288
ז"א = זעיר אנפין
וז"ש = וזה שכתוב
ברע"מ = ברעייא מיהמנא
דטו"ר = דטוב ורע
מהאריז"ל = מהרב אדונו האלוקי רבי יצחק זכרונו לברכה
ע"י = על ידי
דאוריי' = דאורייתא
שבע"פ = שבעל פה
בחי' = בחינת
נ"א = נוסח אחר
בק"נ = בקליפת נגה
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים