עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר תשפ"ג >> יום ג' אדר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אחרי שהרבי הזקן נתן לנו תרגיל בפרק כ"ט בתניא, כיצד להיפטר מעצבות לא מובנת, על ידי השפלה עצמית. נותן לנו הרבי הזקן בפרק ל' בתניא תרגיל מחשבתי להשפלה עצמית. ישנם אנשים  שרואים אנשים פושעים ונחותים, והם צוחקים עליהם. אומר להם הרבי הזקן: 'צחק קודם כל על עצמך שאתה יותר פושע מהנחותים הללו'. נשאלת השאלה מדוע, הרי אני לומד בישיבה, והוא הנחות הזה גנב, אנס, ורוצח? עונה הרבי הזקן: אמרו חכמינו זכרונם לברכה: "אל תדון אף אדם עד שתגיע למקומו". אותו פושע גדל בסביבה רעה אצל הורים גרושים, כל חייו ראה תועבות מילדות, אף אחד לא לימד אותו תורה. בוודאי שאין הצדקה למעשיו, אבל גם אין הצדקה למעשיך. כי אתה חונכת בחינוך כשר, להורים נורמטיבים, ובכל זאת אתה חוטא. כך תשפיל את עצמך בחור ישיבה, ותחזור בתשובה.

מילות התניא המקוריות:

פרק ל
עוד זאת ישים אל לבו לקיים מאמר רז"ל והוי שפל רוח בפני כל האדם. והוי באמת לאמיתו בפני כל האדם ממש אפי' בפני קל שבקלים. והיינו ע"פ מארז"ל אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומו. כי מקומו גורם לו לחטוא להיות פרנסתו לילך בשוק כל היום ולהיות מיושבי קרנות ועיניו רואות כל התאוות והעין רואה והלב חומד ויצרו בוער כתנור בוערה מאופה כמ"ש בהושע הוא בוער כאש להבה וגו'. משא"כ מי שהולך בשוק מעט ורוב היום יושב בביתו וגם אם הולך כל היום בשוק יכול להיות שאינו מחומם כ"כ בטבעו כי אין היצר שוה בכל נפש יש שיצרו כו' כמ"ש במ"א. והנה באמת גם מי שהוא מחומם מאד בטבעו ופרנסתו היא להיות מיושבי קרנות כל היום אין לו שום התנצלות על חטאיו ומיקרי רשע גמור על אשר אין פחד אלהי' לנגד עיניו. כי היה לו להתאפק ולמשול על רוח תאוותו שבלבו מפני פחד ה' הרואה כל מעשיו כמש"ל כי המוח שליט על הלב בתולדתו. והנה באמת שהיא מלחמה גדולה ועצומ' לשבור היצר הבוער כאש להבה מפני פחד ה' וכמו נסיון ממש. והלכך צריך כל אדם לפי מה שהוא מקומו ומדרגתו בעבודת ה' לשקול ולבחון בעצמו אם הוא עובד ה' בערך ובחי' מלחמה עצומה כזו ונסיון כזה בבחי' ועשה טוב כגון בעבודת התפלה בכוונה לשפוך נפשו לפני ה' בכל כחו ממש עד מיצוי הנפש ולהלחם עם גופו ונפש הבהמית שבו המונעים הכוונה במלחמה עצומה ולבטשם ולכתתם כעפר קודם התפלה שחרית וערבית מדי יום ביום וגם בשעת התפלה לייגע עצמו ביגיעת נפש ויגיעת בשר כמ"ש לקמן באריכות.


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

 רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
אפי' = אפילו
ע"פ = על פי
מארז"ל = מאמר רבותינו זכרונם לברכה
כמ"ש = כמו שכתוב
משא"כ= מה שאין כן
כ"כ = כל כך
במ"א = במקום אחר
כמש"ל = כמו שנתבאר לעיל
ובחי' = בחינת 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים