עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש ניסן תשפ"ג >> יום כ' ניסן
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן בפרק מ"א בתניא ומלמד אותנו: כשיהודי מניח תפילין, או בזמן שהוא לומד תורה, עליו לחשוב שהוא עושה זאת עבור הזכות של כל עם ישראל. המחשבה הטובה הזאת, יכולה להועיל גם ליהודי שנמצא רחוק מאוד מהתורה. כי בזמן שאנו עושים מצווה, וחושבים להאיר את נשמתו של אותו יהודי מרוחק, על ידי זה אנחנו מקרבים אותו, שיעלו לו רצונות של חזרה בתשובה.

מילות התניא המקוריות:
אך אמנם אמרו רז"ל לעולם אל יוציא אדם עצמו מן הכלל לכן יתכוין ליחד ולדבקה בו ית' מקור נפשו האלהית ומקור נפשות כל ישראל שהוא רוח פיו ית' הנק' בשם שכינה על שם ששוכנת ומתלבשת תוך כל עלמין להחיותן ולקיימן והיא היא המשפעת בו כח הדבור הזה שמדבר בדברי תורה או כח המעשה הזה לעשות מצוה זו ויחוד זה הוא ע"י המשכת אור א"ס ב"ה למטה ע"י עסק התורה והמצות שהוא מלובש בהן ויתכוין להמשיך אורו ית' על מקור נפשו ונפשות כל ישראל לייחדן וכמ"ש לקמן פי' יחוד זה באריכות ע"ש. וזהו פי' לשם יחוד קב"ה ושכינתיה בשם כל ישראל:
הגהה (וגם על ידי זה יתמתקו גם כן הגבורות בחסדים ממילא בהתכללות המדות ויחודם על ידי גילוי רצון העליון ב"ה המתגלה למעלה באתערותא דלתתא הוא גילויו למטה בעסק התורה והמצוה שהן רצונו ית' וכמ"ש באדרא רבא ובמשנת חסידים מסכת א"א פ"ד שתרי"ג מצות התורה נמשכות מחיוורתא דא"א שהוא רצון העליון מקור החסדים):


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
ית' = יתברך
הנק' = הנקרא
ע"י = על ידי
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
וכמ"ש = וכמו שכתוב
פי' = פירוש
ע"ש = עיין שם
קב"ה = קודשא בריך הוא
ב"ה = ברוך הוא
א"א = אריך אנפין
פ"ד = פרק ד'

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים