עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש מנחם אב תשפ"ג >> יום כ"ח מנחם אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
מסיים הרבי הזקן את פרק ח' ב'איגרת הקודש' שבתניא ומבאר לנו: כל פרוטה שאתה נותן לעני, אתה מעורר את כוח השכינה וכנסת ישראל למעלה, להוריד על ידי כוח השם האין סוף את חסד השם, שנשמתך תתעורר לחוש את אור אין סוף ברוך הוא. בפרט אם בחרת בגרעין ששייך לארץ ישראל, לתמוך בלומדי תורה בארץ ישראל, אז אתה מצמיח לך ולמשפחתך חיים עד העולם ממש.

מילות התניא המקוריות:
וככה ממש עד"מ כל מעשה הצדקה שעושין ישראל עולה למעלה בבחינת העלאת מ"נ לשורש נשמותיהן למעלה הנקרא בשם כנ"י ואימא תתאה בלשון הזהר ושכינה בלשון הגמרא הכלולה מכל מדותיו של הקב"ה ומיוחדת בהן בתכלית וראשיתן היא מדת החסד וע"י העלאה זו מתעורר חסד ה' ממש שהוא גילוי אורו יתברך לירד ולהאיר למטה לנשמות ישראל בבחי' גילוי רב ועצום בשעת התפלה עכ"פ כי אף שלגדולתו אין חקר עד דכולא קמיה כלא חשיבי הרי במקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענותנותו כמים שיורדין כו'. וז"ש זרח בחשך אור לישרים חנון ורחום וצדיק דע"י שהאדם חנון ורחום וצדיק צדקות אהב גורם לאור ה' שיזרח לנשמתו המלובשת בגופו העומד בחשך שהוא משכא דחויא וזה נקרא בשם ישועה כד אתהפכא חשוכא לנהורא וזהו מצמיח ישועות שישועה זו צומחת מזריעת הצדקה שזורעין בארץ העליונה ארץ חפץ היא השכינה וכנ"י שנקראת כן ע"ש שמתלבשת בתחתונים להחיותם כמ"ש מלכותך מלכות כל עולמים ובפרט מן הפרט כשזורעין באה"ק התחתונה המכוונת כנגדה ממש שהזריעה נקלטת תיכף ומיד בארץ העליונה בלי שום מניעה ועיכוב בעולם מאחר שאין שום דבר חוצץ ומפסיק כלל בין ארצות החיים כי זה שער השמים משא"כ בחו"ל וד"ל:
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

עד"מ = על דרך משל
מ"נ = מיין נוקבין
כנ"י = כנסת ישראל
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
וע"י = ועל ידי
עכ"פ = על כל פנים
וז"ש = וזה שכתוב
ע"ש = על שם
כמ"ש = כמו שכתוב
באה"ק = בארץ הקודש
משא"כ = מה שאין כן
בחו"ל = בחוצה לארץ
וד"ל = ודי למבין

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים