עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשפ"ד >> יום כ"ד כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

כל יהודי לפני שנולד נותנים כח סמוי שעל ידי אותו כח הוא יכול להיות באמת צדיק. לפני הלידה מזהירים אותו שאפילו אם בבית הכנסת כולם רואים שהוא מתפלל ולומד כל היום, שלא יעלו לו הרהורים רעים אחרי התפילה. כי השם רוצה שיעלו לו הרהורים והוא יסיח את דעתו מהם לדברי תורה וזה תכלית בריאתו של כל יהודי, כל הזמן להילחם עם מחשבות רעות ולהסיח דעתו מהם וללמוד תורה ולקיים מצוות. צדיק וטוב לו זה צדיק שגם לומד ומתפלל כל היום וגם המחשבות שלו בפנים נקיות כל היום. המחשבות שלו נקיות מלידה היות והקב"ה יצר אותו ללא יצר הרע ולכן אין לו מלחמה עם הרע כלל. זה מתנת שמים ולכן צדיק כזה גם טוב לו בבריאות בפרנסה ובבנים. כי אצלו הכל מתנת שמים ללא יגיעה. צדיק ורע לו לעומתו, יש לו קצת שייכות קטנה לרע היות והוא לא מוחה ומקיא מרע. לכן היות והוא לא לגמרי מושלם לכן הוא גם סובל לפעמים מבעיות פרנסה או מילדים או בבריאות.
רשע ורע לו זה אדם שעושה חטאים להכעיס בריש גלי כדי לעצבן את הדתיים בכוונה תחילה ולעולם הוא לא מתחרט. זה נקרא אפיקורוס ולכן רע לו גם בחומריות כי הקב"ה רוצה להאביד אותו כדי שיוולד מחדש בתור תינוק ויחזור בתשובה. רשע וטוב לו לעומתו הוא עושה עבירות כי הוא נהנה. בלב שלו הוא יודע שהדתיים צודקים ושצריך לשמור שבת, ואסור לנסוע באוטו בשבת. אבל הוא לא יכול להתגבר על היצר. ובפנים בלב שלו הוא כל הזמן מתחרט. בגלל שהוא לא נולד דתי הקב"ה מרחם עליו ונותן לו ילדים כסף ובריאות, אולי איזה חבדניק יחזיר אותו בתשובה בהמשך הדרך בהודו... בינוני זה אדם שלעולם אינו חוטא בגלוי, אבל המחשבות שלו יכולות לבלבל אותו מבפנים. אבל לעולם הוא לא מבצע את מחשבותיו. לדרגא זו כל יהודי צריך ויכול להגיע, כי כל יהודי יש לו מוח בקודקודו.


מילות התניא המקוריות:

 ליקוטי אמרים
פרק א תניא [בספ"ג דנדה] משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפי' כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע וצריך להבין דהא תנן [אבות פ"ב] ואל תהי רשע בפני עצמך וגם אם יהיה בעיניו כרשע ירע לבבו ויהיה עצב ולא יוכל לעבו' ה' בשמחה ובטוב לבב ואם לא ירע לבבו כלל מזה יכול לבוא לידי קלות ח"ו. אך הענין כי הנה מצינו בגמרא ה' חלוקות. צדיק וטוב לו צדיק ורע לו רשע וטוב לו רשע ורע לו ובינוני. ופירשו בגמרא צדיק וטוב לו צדיק גמור צדיק ורע לו צדיק שאינו גמור וברעיא מהימנא פ' משפטים פי' צדיק ורע לו שהרע שבו כפוף לטוב וכו' ובגמרא ספ"ט דברכות צדיקים יצ"ט שופטן כו' רשעים יצה"ר שופטן בינונים זה וזה שופטן וכו' אמר רבה כגון אנא בינוני א"ל אביי לא שביק מר חיי לכל בריה וכו' ולהבין כל זה באר היטב וגם להבין מה שאמר איוב [ב"ב פ"א] רבש"ע בראת צדיקי' בראת רשעי' כו' והא צדיק ורשע לא קאמר. וגם להבין מהות מדרגת הבינוני שבודאי אינו מחצה זכיות ומחצה עונות שא"כ איך טעה רבה בעצמו לומר שהוא בינוני ונודע דלא פסיק פומיה מגירסא עד שאפי' מלאך המות לא היה יכול לשלוט בו ואיך היה יכול לטעות במחצה עונות ח"ו. ועוד שהרי בשעה שעושה עונות נקרא רשע גמור [ואם אח"כ עשה תשובה נקרא צדיק גמור] ואפילו העובר על איסור קל של דברי סופרים מקרי רשע כדאיתא בפ"ב דיבמות ובפ"ק דנדה ואפילו מי שיש בידו למחות ולא מיחה נק' רשע [בפ"ו דשבועו'] וכ"ש וק"ו במבטל איזו מ"ע שאפש' לו לקיימה כמו כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק שעליו דרשו רז"ל כי דבר ה' בזה וגו' הכרת תכרת וגו' ופשיטא דמקרי רשע טפי מעובר איסור דרבנן וא"כ ע"כ הבינוני אין בו אפי' עון ביטול תורה ומש"ה טעה רבה בעצמו לומר שהוא בינוני הגהה (ומ"ש בזוהר ח"ג ד' רל"א כל שממועטין עונותיו וכו' היא שאלת רב המנונא לאליהו אבל לפי תשובת אליהו שם הפי' צדיק ורע לו הוא כמ"ש בר"מ פרשה משפטים דלעיל ושבעים פנים לתורה):


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בספ"ג = בסוף פרק ג'
ואפי' = ואפילו
פ"ב = פרק ב'
ח"ו = חס ושלום
פ' = פרשת
פי' = פירשו
ספ"ט = סוף פרק ט'
יצ"ט = יצר טוב
יצה"ר = יצר הרע
א"ל = אמר לו
ב"ב פ"א = בבא בתרא פרק א'
רבש"ע = ריבונו של עולם
שא"כ =  שאם כן
אח"כ = אחר כך
וכ"ש וק"ו = וכל שכן וקל וחומר
מ"ע = מצוות עשה
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
וא"כ  ע"כ = ואם כן על כן
ומש"ה = ומשום הכי
ומ"ש = ומה שכתוב
ח"ג ד' רל"א = חלק ג' דף רל"א
כמ"ש = כמו שכתוב
בר"מ = ברעייא מיהימנא
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים