עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשפ"ג >> יום כ"ג שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בפרק כ"ו בתניא הרבי הזקן ביאר לנו לא להיות עצובים, גם אם אנחנו עצובים בגלל עבירות שעשינו, כי השם רב לסלוח. בפרק כ"ז בתניא הרבי הזקן מסביר: מה לעשות אם ליהודי עולות כל מיני מחשבות של זנות והוא לא רוצה לחטוא, אבל הוא נופל בעצבות בגלל המחשבות הללו?

הרבי הזקן אומר לו: אל תהיה עצוב, אלוקים נותן לך מחשבות אלה כדי שתבטל אותם ותקיים מצוה. כי אפילו שעולות לך מחשבות של עבירה, ואתה מתגבר על יצרך ולא חוטא – זה נחשב לך כמצוה.  "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות". כל פעם שעולה לך מחשבה על אשה זרה, תחשוב על אישתך. או, אם אתה לא יכול, תגיד פרק נ"א בתהילים, זה יעזור לך להסית את המחשבה הרעה לטובה. אז אתה מקיים עוד מצוה. לכן, אתה צריך להיות בשמחה שהתגברת על המחשבה הרעה. לכן תהיה כל היום בשמחה.

מילות התניא המקוריות:

פרק כז
ואם העצבות אינה מדאגת עונות אלא מהרהורים רעים ותאוות רעות שנופלות במחשבתו. הנה אם נופלות לו שלא בשעת העבודה אלא בעת עסקו בעסקיו ודרך ארץ וכהאי גוונא אדרבה יש לו לשמוח בחלקו שאף שנופלות לו במחשבתו הוא מסיח דעתו מהן לקיים מה שנאמר ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. ואין הכתוב מדבר בצדיקי' לקראם זונים ח"ו אלא בבינונים כיוצא בו שנופלים לו הרהורי ניאוף במחשבתו בין בהיתר כו' וכשמסיח דעתו מקיים לאו זה ואמרו רז"ל ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כאלו עשה מצוה ועל כן צריך לשמוח בקיום הלאו כמו בקיום מצות עשה ממש ואדרבה העצבות היא מגסות הרוח שאינו מכיר מקומו ועל כן ירע לבבו על שאינו במדרגת צדיק שלצדיקים בודאי אין נופלים להם הרהורי שטות כאלו כי אילו היה מכיר מקומו שהוא רחוק מאד ממדרגת צדיק והלואי היה בינוני ולא רשע כל ימיו אפי' שעה אחת הרי זאת היא מדת הבינונים ועבודתם לכבוש היצר וההרהור העולה מהלב למוח ולהסיח דעתו לגמרי ממנו ולדחותו בשתי ידים כנ"ל ובכל דחיה ודחיה שמדחהו ממחשבתו אתכפיא ס"א לתתא ובאתערותא דלתתא אתערותא דלעילא ואתכפיא ס"א דלעילא המגביה עצמה כנשר לקיים מ"ש אם תגביה כנשר וגו' משם אורידך נאם ה' וכמו שהפליג בזהר פ' תרומה [דף קכח] בגודל נחת רוח לפניו ית' כד אתכפיא ס"א לתתא דאסתלק יקרא דקב"ה לעילא על כולא יתיר משבח' אחרא ואסתלקות' דא יתיר מכולא וכו'.


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בצדיקי' =בצדיקים
ח"ו = חס ושלום
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
אפי' = אפילו
כנ"ל = כנאמר לעיל
ס"א = סטרא אחרא
מ"ש = מה שכתוב
פ' = פרשת
ית' = יתברך
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים