עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש טבת תשפ"ג >> יום י' טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

להבין את המיקום והשילטון של הנשמות בתוך הגוף צריך לתת משל אקטואלי: כמו שבארץ ישראל יש שילטון יהודי שרוצה לעשות טוב לכולם. אבל ב'רצועה' ישנם בהמות שרוצים לזרוק אותנו לים השם ישמור ויציל אותנו מהם. כאשר עם ישראל כבר מתחיל לחזור בתשובה הערבים  זורקים עלינו גראד, אבל אנחנו מתגברים בעזרת השם וממשיכים לחזור בתשובה  וכל עם מישראל מתאחד וכיפת ברזל מיירטת את הגראד בחסדי שמים. השילטון נישאר שילטון יהודי וממשיך לחזור בתשובה. ארץ ישראל זה הגוף, וברצועה דהיינו בלב יש יצר הרע שהוא זורק עלינו מחשבות רעות וזדוניות. אנחנו מיירטים את המחשבות והמעשים הרעים על ידי לימוד תורה ושמירת שבת כפי שנכתב בתורה. כתוצאה מכך הגוף שלנו נמצא בשילטון יהודי. הערבים משולים לזונה: היא באה לפתות את בן המלך היהודי למסור להם חלקים קדושים תמורת שלום מדומה. באמת האלוקים שולח אותם אלינו על מנת לפתות אותנו כדי שנתחזק באחדות בתוכינו ולא נמסור להם את גוש קטיף. אבל כשיהודי נכשל וזונה עם הערבים הוא מקבל גראדים, ואז הוא נזכר במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שציווה את עם ישראל ללמוד תורה ולשמור שבת. כאשר היהודי מפסיק לזנות עם הערבים, גם הם שמחים שהיהודי קיבל עליו את התורה. בתורה כתוב 'שמור את יום השבת לקדשו', ובאותו תורה כתוב 'את הארץ הזו נתתי לך ולזרעך וביצחק יקרא לך זרע', 'ונתתי לך מטל השמים ומשמני הארץ', 'ויתן לך ליעקב את ברכת אברהם'.

מילות התניא המקוריות:

אך הנה כתיב ולאום מלאום יאמץ כי הגוף נקרא עיר קטנה וכמו ששני מלכים נלחמים על עיר אחת שכל אחד רוצה לכבשה ולמלוך עליה דהיינו להנהיג יושביה כרצונו ושיהיו סרים למשמעתו בכל אשר יגזור עליהם. כך שתי הנפשות האלהית והחיונית הבהמית שמהקליפה נלחמות זו עם זו על הגוף וכל אבריו שהאלהית חפצה ורצונה שתהא היא לבדה המושלת עליו ומנהיגתו וכל האברים יהיו סרים למשמעתה ובטלים אצלה לגמרי ומרכבה אליה ויהיו לבוש לעשר בחינותיה וג' לבושיה הנ"ל שיתלבשו כולם באברי הגוף ויהיה הגוף כולו מלא מהם לבדם ולא יעבור זר בתוכם ח"ו דהיינו תלת מוחין שבראש יהיו ממולאים מחב"ד שבנפש האלהית שהיא חכמת ה' ובינתו להתבונן בגדולתו אשר עד אין חקר ואין סוף ולהוליד מהן על ידי הדעת היראה במוחו ופחד ה' בלבו ואהבת ה' כאש בוערה בלבו כרשפי שלהבת להיות נכספה וגם כלתה נפשו בחשיקה וחפיצה לדבקה בו בא"ס ב"ה בכל לב ונפש ומאד מעומקא דלבא שבחלל הימני שיהיה תוכו רצוף אהבה מלא וגדוש עד שתתפשט גם לחלל השמאלי לאכפיא לס"א יסוד המים הרעים שבה שהיא התאוה שמקליפת נוגה לשנותה ולהפכה מתענוגי עולם הזה לאהבת ה' כמ"ש בכל לבבך בשני יצריך והיינו שיעלה ויבא ויגיע למדרגת אהבה רבה וחיבה יתרה ממדרגת אהבה עזה כרשפי אש והיא הנקראת בכתוב אהבה בתענוגים להתענג על ה' מעין עולם הבא והענג הוא במוח חכמה ושכל המתענג בהשכלת ה' וידיעתו כפי השגת שכלו וחכמתו והוא בחי' המים וזרע אור זרוע שבקדושת נפש האלהית המהפכת לטוב את בחי' המים שבנפש הבהמית שמהם באו תאות תענוגי עוה"ז מתחלה וכמ"ש בע"ח שער נ' פרק ג' בשם הזהר שהרע נהפך להיות טוב גמור כמו יצר טוב ממש בהסיר הבגדים הצואים ממנו שהם תענוגי עוה"ז שהוא מלובש בהם וכן שאר כל המדות שבלב שהן ענפי היראה והאהבה יהיו לה' לבדו וכל כח הדבור שבפה והמחשבה שבמוח יהיו ממולאים מן לבושי המחשבה והדבור של נפש האלהית לבדה שהן מחשבת ה' ותורתו להיות שיחתו כל היום לא פסיק פומיה מגירסא וכח המעשיי שבידי' ושאר רמ"ח אבריו יהיה במעשה המצות לבד שהוא לבוש השלישי של נפש האלהית אך נפש הבהמית שמהקליפה רצונה להפך ממש לטובת האדם שיתגבר עליה וינצחנה כמשל הזונה שבזה"ק:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

הנ"ל = הנאמר לעיל
ח"ו = חס ושלום
מחב"ד = מחכמה, בינה, דעת
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
לס"א = לסטרא אחרא
עוה"ז = עולם הזב
בע"ח = בעץ חיים
רמ"ח =  248
שבזה"ק = שבזוהר הקדוש
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים