עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תשרי תשפ"ג >> יום י"א תשרי
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בפרק כ"א הרבי הזקן שולח מכתב לקהילות החסידים הקשורים אליו. במכתב הרבי הזקן מבקש מחסידיו להפריש חלק מהכנסותיהם לטובת תושבי ארץ ישראל. הרבי הזקן מחזק את ידי תומכי התורה ומזרזם למצוות הצדקה. כמו שחז"ל אמרו: "לעולם יקדים אדם לדבר מצווה". אנו בני אברהם צריכים ללמוד מימדותיו. כמו שאברהם אבינו הזדרז בקיום מצוות הבורא ב'עקידת יצחק', למרות שזו הייתה מצווה מאוד קשה לביצוע. בכל זאת אברהם אבינו הזדרז וקם השכם בבוקר על מנת להכין את החמור למסע להר המוריה. מהסיפור של אברהם יש הוראה לבניו של אברהם להזדרז בכל מצווה. על אחת כמה וכמה במצוות הצדקה שהיא מגינה ומצילה, כמו שכתוב: "וצדקה תציל ממות". אם נגזר על האדם שיהיה חולה או חס וחלילה שתבוא עליו פורענות, מצוות הצדקה יכולה להציל אותו מכך. כמו הסיפור שמובא בגמרא: החוזים בכוכבים באו לרבי עקיבא ואמרו לו: ראינו בכוכבים שביום כלולות בתך, היא תמות. שמע זאת רבי עקיבא והחריש.
ביום חתונת ביתו, כולם היו עסוקים בחתונה, בהתרגשות. לפתע הכלה הבחינה בין האנשים באיש עני שבגדיו קרועים ובלואים. מיד היא ניגשה לאותו עני והגישה לו מנת אוכל שישביע את רעבונו. העני הודה לה מאוד, אכל ופנה לדרכו.
לאחר החתונה פנתה הכלה, ביתו של רבי עקיבא לחדרה, הסירה את ההינומה ותקעה אותה בסדק שבקיר החדר. בבוקר למחרת שהוציא את ההינומה שתקעה בקיר, יצא יחד עם ההינומה נחש ארסי ארוך מת. שאל אותה אביה מה עשתה אתמול שגזירת המוות התבטלה. סיפרה לו ביתו את הסיפור עם העני. ואז קרא רבי עקיבא: 'צדקה תציל ממות'! 

 
מילות התניא המקוריות:

כא אד"ש כמשפט לאוהבי שמו אל המתנדבים בעם לעשות צדקת ה' עם ארצו הקדושה לתת מדי שנה בשנה חוק הקצוב מעות אה"ק תוב"ב אליהם תטוף מלתי ותזל כטל אמרתי לזרז לזריזים ולחזק ידים רפות במתן דמים מעות א"י מדי שבת בשבתו ולפחות מדי חדש בחדשו מערכו הקצוב לערך שנה וכל כסף הקדשים אשר עלה על לב איש להתנדב בלי נדר לפרנסת אחינו יושבי אה"ק מדי שנה בשנה. כי הנה מלבד הידוע לכל גודל מעלת הזריזות בכל המצות הנאמר ונשנה בדברי רז"ל לעולם יקדים אדם לדבר מצוה כו' וזריזותי' דאברהם אבינו ע"ה היא העומדת לעד לנו ולבנינו עד עולם כי העקדה עצמה אינה נחשבה כ"כ לנסיון גדול לערך מעלת א"א ע"ה בשגם כי ה' דיבר בו קח נא את בנך כו' והרי כמה וכמה קדושים שמסרו נפשם על קדושת ה' גם כי לא דיבר ה' בם רק שא"א ע"ה עשה זאת בזריזות נפלאה להראות שמחתו וחפצו למלאות רצון קונו ולעשות נחת רוח ליוצרו וממנו למדו רז"ל לקיום כל המצות בכלל ובפרט מעשה הצדקה העולה על כולנה המגינה ומצלה בפירותיה בעוה"ז מכל מיני פורעניות המתרגשות כדכתיב וצדקה תציל ממות וכ"ש משאר מיני יסורים הקלים ממות כ"ש שטוב לנו גם בעוה"ז להקדימה כל מה דאפשר שהרי אדם נידון בכל יום:
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

אד"ש = אחרי דרישת שלום
אה"ק = ארץ הקודש
תוב"ב = תבנה ותכונן במהרה בימינו
א"י = ארץ ישראל
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
וזריזותי' = וזריזותיה
ע"ה = עליו השלום
כ"כ = כל כך
א"א ע"ה = אברהם אבינו עליו השלום
בעוה"ז = בעולם הזה
וכ"ש = וכל שכן

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים