עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תמוז תשפ"ג >> יום ח' תמוז
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
מסיים הרבי הזקן את פרק א' באגרת התשובה בתניא ומבאר לנו: מצד האמת, אלוקים סולח על כל החטאים מיד כשהיהודי מתחרט ומקבל על עצמו החלטה שלא יחזור למעשיו הראשונים. זה בעצם ענין הוידוי ובקשת מחילה בתפילה. כל ענין היסורים והתעניות זה, כדי שיהיה נקי כמו שלא חטא מעולם. מי שרוצה להיות נקי, ולמנוע מעצמו יסורים, שיתענה תעניות הרבה. זו היתה דרך הניקיון בדורות שעברו, להתענות. אבל, אנחנו חיים בדור חלש, לכן, צריכים להרבות בצדקה במקום התענית.
מילות התניא המקוריות:
והנה מצות התשובה מן התורה היא עזיבת החטא בלבד (כדאי' בגמ' פ"ג דסנהדרין ובח"מ ססי' ל"ד לענין עדות) דהיינו שיגמור בלבו בלב שלם לבל ישוב עוד לכסלה למרוד במלכותו ית' ולא יעבור עוד מצות המלך ח"ו הן במ"ע הן במל"ת. וזהו עיקר פי' לשון תשובה לשוב אל ה' בכל לבו ובכל נפשו לעבדו ולשמור כל מצותיו כמ"ש יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו וישוב אל ה' וכו'. ובפ' נצבים כתיב ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו וכו' בכל לבבך וכו' שובה ישראל עד ה' אלקיך וכו' השיבנו ה' אליך וכו'. ולא כדעת ההמון שהתשובה היא התענית. ואפי' מי שעבר על כריתות ומיתות ב"ד שגמר כפרתו היא ע"י יסורים. היינו שהקב"ה מביא עליו יסורים (וכמ"ש ופקדתי בשבט וכו' ופקדתי דייקא) והיינו כשתשובתו רצויה לפניו ית' בשובו אל ה' בכל לבו ונפשו מאהבה אזי באתערותא דלתתא וכמים הפנים וכו' אתערותא דלעילא לעורר האהבה וחסד ה' למרק עונו ביסורים בעוה"ז וכמ"ש כי את אשר יאהב ה' יוכיח וכו'. ולכן לא הזכירו הרמב"ם והסמ"ג שום תענית כלל במצות התשובה אף בכריתות ומיתות ב"ד. רק הוידוי ובקשת מחילה כמ"ש בתורה והתודו את חטאתם וכו'. ומ"ש ביואל שובו עדי בכל לבבכם בצום ובבכי כו' היינו לבטל הגזרה שנגזרה למרק עון הדור ע"י יסורי' בארבה. וזהו הטעם בכל תעניות שמתענין על כל צרה שלא תבא על הצבור וכמ"ש במגלת אסתר. ומ"ש בספרי המוסר ובראשם ספר הרוקח וס' חסידים הרבה תעניות וסיגופים לעובר על כריתות ומיתות ב"ד וכן למוציא זרע לבטלה שחייב מיתה בידי שמים כמ"ש בתורה גבי ער ואונן ודינו כחייבי כריתות לענין זה. היינו כדי לינצל מעונש יסורי' של מעלה ח"ו. וגם כדי לזרז ולמהר גמר כפרת נפשו. וגם אולי אינו שב אל ה' בכל לבו ונפשו מאהבה כ"א מיראה:
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
כדאי' = כדאיתא
בגמ' = בגמרא
פ"ג = פרק ג'
ובח"מ = ובחושן משפט
סס"י = סוף סימן 
ית' = יתברך
ח"ו = חס ושלום
מ"ע = מצוות עשה
במל"ת = במצוות לא תעשה
פי' = פירוש
כמ"ש = כמו שכתוב
ובפ' = ובפרשת
ואפי' = ואפילו
ב"ד = בית דין
ע"י = על ידי
שהקב"ה = שהקדוש ברוך הוא
בעוה"ז = בעולם הזה
הרמב"ם = רבינו משה בן מיימון
והסמ"ג = והספר מצוות הגדול
ומ"ש = ומה שכתוב
יסורי' = יסורים
וס' = וספר
כ"א = כי אם


      
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים