עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחדש טבת תשפ"א >> יום ג' טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אחרי שהרבי הזקן מלמד אותנו בתחילת פרק שישי של תניא ממה יהודי צריך להיזהר. הרבי הזקן ממשיך לבאר לנו כיצד יהודי חוטא יכול לחטוא. הרי האלוקים לא רוצה שהוא יחטא אז איך יש כח ליהודי לחטוא, הרי אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה את החטאים מדוע הוא מחיה אותם? על זה יש משל: אדם שמעניק צדקה לכולם ופתאום הוא רואה עני שהוא רשע, הוא נותן לו צדקה בזריקה מכיוון הגב, כדי לא להסתכל על הרשע. כך גם היהודי הרשע -  האלוקים מעניק לו חיים בזריקה מאחורה, רק כדי שיהיה בחירה חופשית. אבל היהודי הרשע צריך להתגבר ולחזור בתשובה ועל ידי זה יקבל את חיותו מחדש במאור פנים. אבל לגויים הרשעים אין תקנה, הם יאבדו מאליהם בהתגלות הגאולה. הם יאבדו ללא טנקים וללא מטוסי קרב, הם יאבדו בנס מן השמיים כמו המצרים בקריעת ים סוף.

מילות התניא המקוריות:

אבל כל מה שאינו בטל אצלו ית' אלא הוא דבר נפרד בפני עצמו אינו מקבל חיות מקדושתו של הקב"ה מבחי' פנימית הקדושה ומהותה ועצמותה בכבודה ובעצמה אלא מבחי' אחוריים שיורדים ממדרגה למדרגה רבבות מדרגות בהשתלשלות העולמות דרך עלה ועלול וצמצומים רבים עד שנתמעט כל כך האור והחיות מיעוט אחר מיעוט עד שיכול להתצמצם ולהתלבש בבחי' גלות תוך אותו דבר הנפרד להחיותו ולקיימו מאין ליש שלא יחזור להיות אין ואפס כבתחלה מקודם שנברא ולכן נקרא עולם הזה ומלואו עולם הקליפות וסטרא אחרא ולכן כל מעשה עוה"ז קשים ורעים והרשעים גוברים בו כמ"ש בע"ח שער מ"ב סוף פ"ד:
הגהה עם היות בתוכו עשר ספי' דעשיה דקדושה וכמ"ש בע"ח שער מ"ג ובתוך עשר ספי' דעשיה אלו הן עשר ספי' דיצירה ובתוכן עשר ספי' דבריאה ובתוכן עשר ספי' דאצילות שבתוכן אור א"ס ב"ה ונמצא אור א"ס ב"ה מלא כל הארץ הלזו התחתונה על ידי התלבשותו בעשר ספי' דארבע עולמות אבי"ע כמ"ש בע"ח שער מ"ז פ"ב ובספר גלגולים פרק כ':
אלא שהקליפות הן נחלקות לשתי מדרגות זו למטה מזו המדרגה התחתונה היא שלש קליפו' הטמאות ורעות לגמרי ואין בהם טוב כלל ונקראו במרכבת יחזקאל רוח סערה וענן גדול וגו' ומהן נשפעות ונמשכות נפשות כל אומות עובדי גלולים וקיום גופם ונפשות כל בעלי חיים הטמאים ואסורים באכילה וקיום גופם וקיום וחיות כל מאכלות אסורות מהצומח כמו ערלה וכלאי הכרם כו' וכמ"ש בע"ח שער מ"ט פ"ו וכן קיום וחיות כל המעשה דבור ומחשבה של כל שס"ה לא תעשה וענפיהן כמ"ש שם סוף פ"ה:


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ית' = יתברך
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
בבחי' = בבחינת
עוה"ז = עולם הזה
כמ"ש = כמו שכתוב
בע"ח = בעץ חיים
ספי' = ספירות
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
אבי"ע = אצילות, בריאה, יצירה, עשיה
קליפו' = קליפות
שס"ה = 365
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים