עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אלול תשפ"ד >> יום א' אלול
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בהמשך של פרק י' שואל הרבי הזקן: הרי כל המצוות הם מוגבלות, גם מצוות הצדקה, כי התורה לא מרשה לתת יותר מעשרים אחוז מהנכסים כדי שהאדם לא יזדקק אחר כך הוא בעצמו לחזר על הפתחים, אז איך אבקש לתת צדקה ללא גבול?
והתירוץ: באמת אדם הוא מוגבל, אין באפשרותו לתת הרבה צדקה, שיתן רק עד עשרים אחוז מהמשכורת ולא יותר. אבל, אדם עשיר שמשלם על תחלואיו יותר מעשרים אחוז מנכסיו ומוכר את דירותיו וקרקעותיו כדי לשמור על הבריאות, ומשלם במיטב כספו לרופאים שימצאו מזור למחלתו. על אחת כמה וכמה בשביל לרפאות את הנפש החוטאת שלו שיתן צדקה למעלה מעשרים אחוז מחסכונותיו, וגם אז ישאר לו הרבה. כי אוהב כסף לא ישבע כסף, העשיר צריך להתחיל ללמוד איך לתת צדקה.
ממשיך הרבי הזקן בפרק  יו"ד ב'איגרת הקודש' שבתניא: אדם שחטא, צריך לקבל עבור הריפוי של חטאיו אור עליון עצום. אלוקים יעניק לו את האור העליון רק אם הוא יתנהג בהנהגה עליונה במידת הצדקה לתת ולא להיתקמצן. כתוצאה מכך תהיה מידה כנגד מידה, אלוקים יתן לו את האור המקיף העליון וימרק לו את העוונות ללא יסורים.

 
מילות התניא המקוריות:

והנה לפי שהמצות ניתנו לנו ע"י התלבשות במדת גבורה וצמצום ההארה כו' לכן רוב המצות יש להן שיעור מצומצם כמו אורך הציצית י"ב גודלין והתפילין אצבעים על אצבעים ומרובעות דוקא והלולב ד"ט והסוכה ז"ט והשופר טפח והמקוה מ' סאה וכן בקרבנות יש להן שיעור מצומצם לזמן כמו כבשים בני שנה ואילים בני שתים ופרים כו' וכן במעשה הצדקה וגמ"ח בממונו אף שהוא מהעמודים שהעולם עומד עליהם וכדכתיב עולם חסד יבנה אפ"ה יש לה שיעור קצוב חומש למצוה מן המובחר ומעשר למדה בינונית כו' וזה נק' חסד עולם פי' חסד אל כל היום המתלבש בעולמות עליונים ותחתונים ע"י אתערותא דלתתא היא מצות הצדקה וחסד שעושים בני אדם זה עם זה ולפי שהעולם הוא בבחי' גבול ומדה מהארץ עד לרקיע ת"ק שנה וכן מרקיע לרקיע כו' ושית אלפי שני הוי עלמא כו' לכן ניתן שיעור ומדה גם כן למצות הצדקה והחסד שבתורה כמו לשאר מצות התורה אך היינו דוקא לשומר התורה ולא סר ממנה ימין ושמאל אפילו כמלא נימא אבל מי שהעביר עליו הדרך ח"ו מאחר שהעוה דרכו לתת מגרעות בקדש העליון שגרע ערכו בחי' המשכתו מה שהיה יכול להמשיך מבחי' אלהותו והארת האור מאור א"ס ב"ה אילו היה שומר התורה ומקיימה כהלכתה הרי מעוות זה לא יוכל לתקן כ"א בהמשכת האור העליון שלמעלה מהעולמות ואינו מתלבש בהן הנק' חסד עילאה ורב חסד לפי שמאיר ומתפשט בבחי' א"ס בלי גבול ומדה מאחר שאיננו מצומצם תוך העולמות אלא בבחי' מקיף עליהן מלמעלה מריש כל דרגין עד סוף וכו' וכשהאדם ממשיכו למטה במעשיו ואתעדל"ת אזי אור עליון זה מאיר ומתפשט תוך העולמות ומתקן כל מעוות וכל מגרעות שניתנו בקדש העליון ומחדש אורן וטובן ביתר שאת ויתר עז בבחי' אור חדש ממש לכן אמרו במקום שבע"ת עומדין וכו'.
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ע"י = על ידי
י"ב = 12
ד"ט = ד' טפחים
ז"ט = ז' טפחים
מ' = 40
וגמ"ח = וגמילות חסדים
אפ"ה = אפילו הכי
פי' = פירוש
בבחי' = בבחינת
ת"ק = 500
ח"ו = חס ושלום
בחי' = בחינת
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
כ"א = כי אם
הנק' = הנקרא
ואתעדל"ת = ואתערותא דלתתא
שבע"ת = שבעלי תשובה

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא


 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים