עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש חשוון תשע"ד >> יום חמישי כ"ז חשוון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
אם אדם קורא את התורה רק בעיניים ולא מוציא בשפתיים, האור הנעלה של התורה טס למעלה לעולמות הרוחניים ולא פועל בגוף החומרני שום שינוי. לכן התכלית היא להוציא את מה שאתה קורא בתורה בשפתיים דווקא, שעל ידי המבטא בשפתיים משתנה העולם החומרני והופך להיות עולם מואר.
מילות התניא המקוריות:
להבין איך הקורא בסיפורי מעשיות שבתורה הוא מקושר בח"ע ע"פ מ"ש בכוונות דט"ז ע"ב כמו שהאדם עוסק למטה כך דיוקן האדם העליון למעלה כו' וכן י"ל בהרהור באותיות הכתובות. אבל הדבור י"ל דבוקע וסליק לאצי' ממש או לבריאה בדו"ר שכליים או ליצי' בדו"ר טבעיים ובמקרא סליק מעוה"ז לי"ס דעשי' משום דבקע אוירין וכו'. משא"כ בהרהור אלא הדיוקן שהוא שרש נשמתו וכו'. ומ"ש בזהר ח"ג דק"ה דהרהור לא עביד מידי כו' והיינו אפי' לטב ע"ש ובדל"א ע"ב י"ל דהיינו לאתערא לעילא שיומשך משם לתתא רק מחשבתו נשארה שם ומוסיפה שם אור גדול בתוספת וריבוי האור באצי' ע"י מקרא ומצות מעשיות שבעשי' שעיקר היחוד הוא למעלה רק הפירות בעוה"ז ע"י המשכת אור מעט מזעיר למטה ע"י הדבור ומעשה משא"כ בהרהור לא נמשך כלום ולכן לא יצא ידי חובתו מה שירדה נשמתו לעוה"ז רק להמשיך אורות עליונים למטה כמ"ש בע"ח שכ"ו להמשיך אור אבל להעלות ממטה למעלה הוא דוקא ע"י מחשבה טובה דבלא דו"ר לא פרחא לעילא וכמ"ש בשער הנבואה פ"ב והמחשבה טובה כו' ומ"ש דבקע רקיעין וכו' והיינו אפילו בלא דו"ר במכש"כ מדברים בטלים [ז"א דגם שם יש איזו תאוה. (בנ"א ליתא תיבות אלו)] דמדה טובה מרובה היינו רקיעין דוקא שהן ההיכלות והבתים ולא בגוף האדם העליון וכש"כ בנר"ן אפי' באדם דעשיה שהן י"ס אורות וכלים וז"ש בתקונים דבלא דו"ר לא יכלא לסלקא ולמיקם קדם ה' דוקא:
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בח"ע = בחכמה עילאה
ע"פ = על פי
מ"ש = מה שכתוב
דט"ז = דטורי זהב
ע"ב = עמוד ב'
י"ל = יש להבין
לאצי' = לאצילות
בדו"ר = בדחילו ורחימו
ליצי' = ליצירה
מעוה"ז = מעולם הזה
לי"ס = ל י' ספירות
דעשי' = דעשיה
משא"כ = מה שאין כן
ח"ג = חלק ג'
דק"ה = דף ק"ה
אפי' = אפילו
ובדל"א = ובדף ל"א
ע"י = על ידי
משא"כ = מה שאין כן
כמ"ש = כמו שכתוב
בע"ח = בעץ חיים
שכ"ו = שער כ"ו
פ"ב = פרק ב'
במכש"כ = במכל שכן
ז"א = זאת אומרת
בנ"א = בנוסח אחר
וכש"כ = וכל שכן בנר"ן = בנפש, רוח, נשמה
י"ס = י' ספירות
וז"ש = וזה שכתוב 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים