עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תשרי תשפ"ג >> יום כ"ה תשרי
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בפרק כ"ה מסביר הרבי הזקן את מה שכתוב בספר 'צוואת ריב"ש'. הספר הוא לא צוואתו של רבי ישראל בעל שם טוב, אלא ליקוט של התורות והאמרות שלימד בימי חייו את תלמידיו ונוגעים לכל כלל ישראל. כתוב בספר את מאמר חכמינו זכרונם לברכה: ' כל הכועס כאילו עבד עבודה זרה'. בגלל שבזמן הכעס האדם מאבד את האמונה, אפילו לרגע באלוקים. אמונה שהכל מאיתו יתברך, ולא שום גורם כזה או אחר. על אחת כמה וכמה שבזמן הכעס, האדם הכועס הוא מקלל ומכה את חבירו או מזיק לו באיזושהי צורה. יהודי צריך לדעת שלכל פעולה שלו, ודיבור שלו יש השפעה בעולם. כמו שמסופר על הבעל שם טוב, ששמע יהודי אומר לחבירו שהיה קורע אותו כדג. הזדעזע הבעל שם טוב ואמר לתלמידיו לעצום את עיניהם ולשים את ידיהם איש על כתפי חבירו. התלמידים ראו בחיזיון כיצד היהודי אכן קורע את חבירו כדג בחוש ממש!!! לכן, צריך להיזהר מאוד ממה שמוציאים מהפה.
 
מילות התניא המקוריות:

כה להבין אמרי בינה מ"ש בספר הנק' צוואת ריב"ש הגם שבאמת אינה צוואתו ולא ציוה כלל לפני פטירתו רק הם לקוטי אמרותיו הטהורות שלקטו לקוטי בתר לקוטי ולא ידעו לכוין הלשון על מתכונתו. אך המכוון הוא אמת לאמיתו. והוא בהקדים מארז"ל כל הכועס כאילו עובד עכו"ם וכו'. והטעם מובן ליודעי בינה לפי שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה כי אילו היה מאמין שמאת ה' היתה זאת לו לא היה בכעס כלל ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה מקללו או מכהו או מזיק ממונו ומתחייב בדיני אדם ובדיני שמים על רוע בחירתו אעפי"כ על הניזק כבר נגזר מן השמים והרבה שלוחים למקום ולא עוד אלא אפילו בשעה זו ממש שמכהו או מקללו מתלבש בו כח ה' ורוח פיו ית' המחייהו ומקיימו וכמ"ש כי ה' אמר לו קלל והיכן אמר לשמעי אלא שמחשבה זו שנפלה לשמעי בלבו ומוחו ירדה מאת ה' ורוח פיו המחי' כל צבאם החיה רוחו של שמעי בשעה שדיבר דברים אלו לדוד כי אילו נסתלק רוח פיו ית' רגע אחד מרוחו של שמעי לא יכול לדבר מאומה
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

מ"ש = מה שכתוב
הנק' = הנקרא
ריב"ש = רבי ישראל בעל שם טוב
מארז"ל = מאמר רבותינו זכרונם לברכה
עכו"ם = עבודת כוכבים ומזלות
אעפי"כ = אף על פי כן
ית' = יתברך
וכמ"ש = וכמו שכתוב
המחי' = המחיה 

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים