עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש מנחם אב תשפ"ג >> יום כ"ה מנחם אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
בפרק ז' למדנו שכל יהודי צריך לתקן את שורש נשמתו על ידי נתינת צדקה. ממשיך הרבי הזקן בפרק ח' ומבאר: רבי אלעזר נתן צדקה לפני התפילה, והסיבה לכך: כשאלוקים מתגלה ליהודי בתוך ליבו זה בזכות הצדקה שהוא נותן לעני. בעולם החומרני אין שום דרך לגלות את אלוקים ממש בפועל, רק על ידי הצדקה. הצדקה היא מידה כנגד מידה: כמו שאתה  גילית את מידת טובך ונתת אור למיסכן, כך אלוקים מגלה את מידת טובו ומתגלה אליך בתוך לבבך גם אחרי התפילה.

מילות התניא המקוריות:
ח זורע צדקות מצמיח ישועות הנה מ"ש לשון זריעה במצות הצדקה וכמ"ש בפסוק זרעו לכם לצדקה כו'. יובן ע"פ מה שארז"ל ר"א יהיב פרוטה לעני והדר מצלי דכתיב אני בצדק אחזה פניך פי' כי גילוי אלקותו יתברך המתגלה במחשבתו של אדם וכונתו בתפלתו כל חד לפום שיעורא דיליה הוא בתורת צדקה וחסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו כו' כלומר שאור ה' א"ס ב"ה המאיר למעלה בעולמות עליונים בהארה רבה בבחי' גילוי רב ועצום עד שבאמת הן בטלין במציאות וכלא ממש חשיבי קמיה ונכללין באורו ית' והן הן ההיכלות עם המלאכים והנשמות שבהן המבוארים בזוה"ק בשמותם למקומותם בסדר התפלה שסדרו לנו אנשי כנה"ג הנה משם מאיר האור כי טוב לעולם השפל הזה על יראי ה' וחושבי שמו החפצים לעבדו בעבודה שבלב זו תפלה וכמ"ש וה' יגיה חשכי והנה ירידת הארה זו למטה לעוה"ז נקראת בשם חסד ה' המכונה בשם מים היורדים ממקום גבוה למקום נמוך כו':

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

מ"ש = מה שכתוב
וכמ"ש = וכמו שכתוב
ע"פ = על פסוק
שארז"ל = שאמרו רבותינו זכרונם לברכה
ר"א = רבי אלעזר
פי' = פירוש
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
בבחי' = בבחינת
בזוה"ק = בזוהר הקדוש
כנה"ג = כנסת הגדולה
לעוה"ז = לעולם הזה

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים