עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר ב' תשע"ד >> יום חמישי כ"ה אדר ב'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן לבאר לנו בפרק ל"ח בתניא: אם היינו מצווים מהבורא יתברך לחטוב עצים כל היום, אז דרך חטיבת העצים היינו ממשיכים אור חזק לבריאה. אבל היות, והבורא יתברך החליט שנלמד תורה, אז דווקא על ידי לימוד תורה לשמה נוריד את החיות לעולם. ואם אדם לומד תורה על מנת לעשות, ויוצא לאחר מכן למבצעים, יש לו את שתי המעלות: גם חיות חזקה שבאה לו על ידי לימוד תורה לשמה, וגם טיהור העולם החומרני על ידי מבצעים מעשיים.

מילות התניא המקוריות:

ולא שדביקות המחשבה ושכל האדם בו ית' היא מצד עצמה למעלה מדביקו' קיום המצות מעשיו' בפועל ממש כמ"ש לקמן אלא מפני שזהו ג"כ רצונו ית' לדבקה בשכל ומחשבה וכוונת המצות מעשיו' ובכוונ' ק"ש ותפלה ושאר ברכות והארת רצון העליון הזה המאירה ומלובשת בכוונה זו היא גדולה לאין קץ למעלה מעלה מהארת רצון העליון המאירה ומלובשת בקיום המצות עצמן במעשה ובדבור בלי כוונה כגודל מעלת אור הנשמה על הגוף שהוא כלי ומלבוש הנשמה כמו גוף המצוה שהוא כלי ומלבוש לכוונתה ואף שבשתיהן במצוה ובכוונתה מלובש רצון אחד פשוט בתכלית הפשיטות בלי שום שינוי וריבוי ח"ו ומיוחד במהותו ועצמותו ית' בתכלית היחוד אף על פי כן ההארה אינה שוה בבחינת צמצום והתפשטות:
הגה"ה (וכמ"ש בע"ח שכוונת המצות ותלמוד תורה היא במדרגת אור וגוף המצות הן מדרגות ובחי' כלים שהם בחי' צמצום שע"י צמצום האור נתהוו הכלים כידוע לי"ח):
ונחלקת גם כן לארבע מדרגות כי גוף המצות עצמן ממש הן ב' מדרגות שהן מצות מעשיות ממש ומצות התלויות בדבור ומחשבה כמו תלמוד תורה וק"ש ותפלה וברכת המזון ושאר ברכות. וכוונת המצות לדבקה בו ית' שהיא כנשמה לגוף נחלקת ג"כ לשתי מדרגות כמו שתי מדרגות הנשמה שהן בגוף החומרי שהן חי ומדבר.


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ית' = יתברך
מדביקו' = מדביקות
מעשיו' = מעשיות
כמ"ש = כמו שכתוב
ג"כ = גם כן
ק"ש = קריאת שמע
ח"ו = חס ושלום
בע"ח = בעץ חיים
שע"י = שעל ידי
לי"ח = ליודעי ח-ן, חכמה נסתרה

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים