עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תמוז תשפ"ד >> יום כ"ב תמוז
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בפרק ד' למדנו את צורת האותיות של י-ה-ו-ה. בפרק ה' ממשיך הרבי הזקן לבאר לנו: כשחס וחלילה יהודי חוטא, הוא לוקח את ה-הא האחרונה של שם השם ומפריד אותה מה-ו', וכך נוצר הפסק החיים לאותו יהודי חס וחלילה. לחזור בתשובה זה אומר, להחזיר את האות הא חזרה ל-ו'. והחזרה הזו תחזור להחיות את החוזר בתשובה. גם צריך להחזיר את ה-הא הראשונה ליו"ד, אבל זה בא בשלב השני בעזרת השם.
 
מילות התניא המקוריות:

פרק ה והנה המשכת וירידת הנפש האלקי' לעוה"ז להתלבש בגוף האדם נמשכה מבחי' פנימי' ומקור הדיבור הוא הבל העליון המרומז באות ה"א תתאה כנ"ל וכמ"ש ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה ומאן דנפח וכו'. וז"ש כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו פי' כמו חבל עד"מ שראשו א' קשור למעלה וקצהו למטה. כי הנה פשט הכתוב מ"ש ויפח הוא להורות לנו כמו שעד"מ כשהאדם נופח לאיזה מקום אם יש איזה דבר חוצץ ומפסיק בינתיים אין הבל הנופח עולה ומגיע כלל לאותו מקום ככה ממש אם יש דבר חוצץ ומפסיק בין גוף האדם לבחי' הבל העליון. אך באמת אין שום דבר גשמי ורוחני חוצץ לפניו ית' כי הלא את השמים ואת הארץ אני מלא ומלא כל הארץ כבודו ולית אתר פנוי מיני' בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד ואיהו ממלא כל עלמין וכו' אלא כמ"ש בישעי' כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלקיכם. והטעם לפי שהם נגד רצון העליון ב"ה המחי' את הכל כמ"ש כל אשר חפץ ה' עשה בשמים ובארץ (וכמש"ל שהוא מקור השפעת שם הוי' ונרמז בקוצו של יו"ד). וזהו ענין הכרת. שנכרת ונפסק חבל ההמשכה משם הוי' ב"ה שנמשכה מה"א תתאה כנ"ל. וכמ"ש בפ' אמור ונכרתה הנפש ההיא מלפני אני ה'. מלפני דייקא. ובשאר עבירות שאין בהן כרת עכ"פ הן פוגמין הנפש כנודע. ופגם הוא מלשון פגימת הסכין והוא עד"מ מחבל עב שזור מתרי"ג חבלים דקים ככה חבל ההמשכה הנ"ל כלול מתרי"ג מצות וכשעובר ח"ו על אחת מהנה נפסק חבל הדק וכו'. אך גם בחייב כרת ומיתה נשאר עדיין בו הרשימו מנפשו האלקי' ועי"ז יכול לחיות עד נ' או ס' שנה ולא יותר (ומ"ש בשם האריז"ל שנכנסה בו בחי' המקיף וכו' אינו ענין לחיי גשמיות הגוף ומיירי עד נ' שנה או בזמן הזה כדלקמן):

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

האלקי' = האלוקים
לעוה"ז = לעולם הזה
מבחי' = מבחינה
פנימי' = פנימית
כנ"ל = כנאמר לעיל
וכמ"ש = וכמו שכתוב
וז"ש = וזה שכתוב
עד"מ = על דרך משל
א' = אחד
מ"ש = מה שכתוב
ית' = יתברך
מיני' = מיניה
בישעי' = בישעיה
ב"ה = ברוך הוא
המחי' = המחיה
וכמש"ל = וכמו שנאמר לעיל
הוי' = י-ה-ו=ה
בפ' = בפרשת
עכ"פ = על כל פנים
מתרי"ג = מ613
ח"ו = חס ושלום
ועי"ז = ועל ידי זה
נ' = 50
ס' = 60
ומ"ש = ומה שכתוב
האריז"ל = האלוקי רבינו יצחק זכרונו לברכה

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא


 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים