עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש מנחם אב תשפ"ג >> יום י"א מנחם אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן בפרק ד' ב'איגרת הקודש' שבתניא ומבאר לנו: אלוקים מוריד את הערלה הדקה, בתנאי שיהודי קודם כל יסיר את הערלה הגסה. דהיינו, שיפסיק לעשות עבירות, ואחר כך שיפרע את הערלה והקליפה הדקה המכסה על הלב על ידי נתינת הצדקה. לאחר מכן אלוקים יתן לו את האור העצום מלמעלה ויסיר ממנו כל רע, ויוציא אותנו מן הגלות עכשיו ממש.

מילות התניא המקוריות:

אך מודעת זאת כי אתערותא דלעילא היא באתערותא דלתתא דוקא בבחינת העלאת מ"נ כמשארז"ל אין טפה יורדת מלמעלה כו'. ולכן צריך האדם לעשות בעצמו תחלת מילה זו להסיר ערלת הלב וקליפה הגסה ודקה המלבישות ומכסות על בחינת נקודת פנימית הלב שהיא בחינת אהבת ה' בחינת למען חייך שהיא בגלות בתאוות עוה"ז שהם ג"כ בבחי' למען חייך בזלע"ז כנ"ל והיינו ע"י נתינת הצדקה לה' מממונו שהוא חיותו ובפרט מי שמזונותיו מצומצמים ודחיקא ליה שעתא טובא שנותן מחייו ממש ובפרטות אם נהנה מיגיע כפיו שא"א שלא עסק בהם פעמים רבות בבחי' נקודת פנימית הלב מעומקא דלבא כמנהג העולם בעסקיהם במו"מ וכה"ג והרי עתה הפעם כשמפזר מיגיעו ונותן לה' בשמחה ובטוב לבב הנה בזה פודה נפשו משחת דהיינו בחינת נקודת פנימית לבבו שהיתה בבחי' גלות ושביה בתוך הקליפה גסה או דקה כמ"ש מכל משמר נצור לבך משמר פי' בית האסורים ועתה נפדה מהחיצונים בצדקה זו וזה גם כן לשון פריעה ענין פריעת חוב שנתחייב ונשתעבד לחיצונים שמשלו בו על נקודת פנימיות לבבו וזהו ושביה בצדקה.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

מ"נ = מיין נוקבין
כמשארז"ל = כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה
עוה"ז = עולם הזה
ג"כ = גם כן
בבחי' = בבחינת
בזלע"ז = בזה לעומת זה
כנ"ל = כנאמר לעיל
ע"י = על ידי
שא"א = שאי אפשר
במו"מ = במשא ומתן
וכה"ג = וכהאי גוונא
כמ"ש = כמו שכתוב
פי' = פירוש

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים