עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אלול תשפ"ג >> יום ט' אלול
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן בפרק י"ב ב'איגרת הקודש' שבתניא ומסביר: כל יהודי בזמן התפילה ולימוד התורה, וגם בזמן נתינת הצדקה פועל שלום בתוך הגוף שלו, גם בכוחות הנפש שלו. כמו שאדם מתנקה מההפרשות והצואה - ניקיון פנימי, כך להבדיל גם בזמן התורה והתפילה ונתינת הצדקה מתנקים מהדברים השליליים. לאחר הניקיון נעשה שלום ומנוחה לנפש בתוך הגוף. הכל תלוי כמה זמן אתה מקדיש לתורה, לתפילה, ולצדקה ועל ידי זה העולם מתקיים. 

מילות התניא המקוריות:
והנה אתערותא דלעילא לעורר גילוי הארה רבה והשפעה עצומה הנ"ל מאור א"ס ב"ה לעשות שלום הנ"ל היא באתערותא דלתתא במעשה הצדקה והשפעת חיים חן וחסד ורחמים למאן דלית ליה מגרמי' כלום ולהחיות רוח שפלים כו'. ומודעת זאת מה שאמרו רז"ל על העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה. פמליא של מעלה הם השרים והמדות הנ"ל שהן ההיכלות עליונים בעולם הבריאה שבזוה"ק ופמליא של מטה הן ההיכלות התחתונים ובפרט עוה"ז השפל המעורב טוב ורע מחטא אדם הראשון והרע שולט על הטוב כמ"ש אשר שלט האדם באדם כו' ולאום מלאום יאמץ וכנראה בחוש באדם התחתון הנקרא בשם עולם קטן שלפעמים הטוב גובר ולפעמים להיפך ח"ו ואין שלום בעולם עד עת קץ שיתברר הטוב מהרע לידבק בשרשו ומקורו מקור החיים ב"ה ואזי יתפרדו כל פועלי און ורוח הטומאה יעבור מן הארץ כשיתברר מתוכו בחי' הטוב המחייהו ובירור זה יהיה ג"כ ע"י גילוי אלקותו למטה בהארה רבה והשפעה עצומה כמ"ש כי מלאה הארץ דעה את ה' ונגלה כבוד ה' כו' וזהו בכללות העולם לעתיד אך באדם התחתון בכל עת מצוא זו תפלה או שאר עתים מזומנים להתבודד עם קונו כ"א לפי מעשיו זוכה למעין בירור זה ע"י עסק התורה לשמה וכן ע"י הצדקה כמ"ש ר"א יהיב פרוטה לעני והדר מצלי דכתיב אני בצדק אחזה פניך היא בחי' גילוי הארה והשפעת הדעת והתבונה להתבונן בגדולת ה' ולהוליד מזה דו"ר שכליים כנודע ועי"ז נברר הטוב לה' ונפרד הרע כמ"ש מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו. פי' לפי הילולו את ה' בעומק הדעת להוליד דו"ר ככה נברר הטוב ונפרד הרע כבירור ופירוד הסיגים מכסף וזהב במצרף וכור.
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

הנ"ל = הנאמר לעיל
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
מגרמי' = מגרמיה
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
שבזוה"ק = שבזוהר הקדוש
עוה"ז = עולם הזה
כמ"ש = כמו שכתוב
ח"ו = חס ושלום
בחי' = בחינת
ג"כ = גם כן
ע"י = על ידי
כ"א = כי אם
ר"א = רבי אלעזר
דו"ר = דחילו ורחימו
ועי"ז = ועל ידי זה
פי' = פירוש

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים