עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אלול תשע"ד >> יום חמישי ט' אלול
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בפרק י"ב ב'איגרת הקודש' שבתניא ומבאר לנו: כוחות הנפש של יהודי ניתנים לו מאלוקים במאור פנים. לכן, יהודי מטבעו הוא רחמן וגומל חסדים על פי רוב, יש מעטים אכזרים בעם ישראל וזה מגודל עוונם. התורה מדברת על הרוב, הרוב הם רחמנים בני רחמנים. הגויים מקבלים את כוחות הנפש שלהם מאלוקים מהצד האחורי, כמו אדם שזורק לשונאו מאחורי הגב של הזורק, כי לא רוצה לראות בפני רשע. כך אומות עובדי גילולים, שהאכזריות מצויה בתוכם על הרוב, והתורה מדברת על הרוב, והגויים על פי רוב לא יודעים בכלל מה זה צדקה. ואילו היהודי, אצלו הצדקה זה בתוך נשמתו, הוא נותן מצד הטבע שלו. לכן, זה לא כל כך עבודת השם, עבודת השם זה לתת קרבן, דהיינו לכפות את היצר על גבי המזבח. רק אם יהודי מקריב מעצמו הרבה עבור העני, אז הוא קיים מצוות צדקה. לכן, כותב הרמב"ם בשם התלמוד: לתת לעני אפילו סוס לרכוב עליו, בימינו - לתת לעני מכונית, זה נקרא עבודת הצדקה. מי שעושה את זה באמת ובתמים, מובטח לו השקט ובטח עד עולם בעיניינים האישיים שלו.  
 
מילות התניא המקוריות:

והנה מודעת זאת שישראל בטבעם הם רחמנים וגומ"ח מפני היות נפשותיהם נמשכות ממדותיו ית' אשר החסד גובר בהן על מדת הדין והגבורה והצמצום וכמ"ש גבר חסדו על יריאיו שלכן נקראת הנשמה בת כהן כמ"ש בזוה"ק. והנה הצדקה הנמשכת מבחי' זו נק' בשם מעשה הצדקה כי שם מעשה נופל על דבר שכבר נעשה או שנעשה תמיד ממילא והיא דבר ההווה ורגיל תמיד ואף כאן הרי מדת החסד והרחמנות הוטבעה בנפשות כל בית ישראל מכבר מעת בריאותן והשתלשלותן ממדותיו ית' כמ"ש ויפח באפיו כו' ואתה נפחת בי ומאן דנפח כו' וגם בכל יום ויום בטובו מחדש מעשה בראשית וחדשים לבקרים כו'. אך לשון עבודה אינו נופל אלא על דבר שהאדם עושה ביגיעה עצומה נגד טבע נפשו רק שמבטל טבעו ורצונו מפני רצון העליון ב"ה כגון לייגע עצמו בתורה ובתפלה עד מיצוי הנפש כו'. ואף כאן במצות הצדקה ליתן הרבה יותר מטבע רחמנותו ורצונו וכמ"ש רז"ל ע"פ נתן תתן אפילו מאה פעמים וכו'.
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

וגומ"ח = וגומלי חסדים
ית' = יתברך
וכמ"ש = וכמו שכתוב
בזוה"ק = בזוהר הקדוש
מבחי' = מבחינה
נק' = נקרא
ב"ה = ברוך הוא
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
ע"פ = על פסוק

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים