עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר ב' תשפ"ד >> יום ז' אדר ב'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אחרי שהרבי הזקן לימד אותנו בפרק ל"ה בתניא, שכל מצווה שיהודי עושה מאירה את החושך הגשמי. ממשיך הרבי הזקן ללמד אותנו בפרק ל"ו בתניא: שלהאיר את החושך הגשמי זה תכלית בריאת העולם. ומסביר את מאמר במדרש תנחומא בפרשת נשא: שהסיבה לבריאת העולם הזה, היא שהקדוש ברוך התאווה להיות לו דירה בעולמות התחתונים.
מילות התניא המקוריות:

פרק לו
והנה מודעת זאת מארז"ל שתכלית בריאת עולם הזה הוא שנתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים. והנה לא שייך לפניו ית' בחי' מעלה ומטה כי הוא ית' ממלא כל עלמין בשוה. אלא ביאור הענין כי קודם שנברא העולם היה הוא לבדו ית' יחיד ומיוחד וממלא כל המקום הזה שברא בו העולם וגם עתה כן הוא לפניו ית' רק שהשינוי הוא אל המקבלים חיותו ואורו ית' שמקבלים ע"י לבושים רבים המכסים ומסתירים אורו ית' כדכתיב כי לא יראני האדם וחי וכדפי' רז"ל שאפי' מלאכים הנק' חיות אין רואין כו' וזהו ענין השתלשלות העולמות וירידתם ממדרגה למדרג' ע"י ריבוי הלבושי' המסתירים האור והחיות שממנו ית' עד שנברא עו"הז הגשמי והחומרי ממש והוא התחתון במדרגה שאין תחתון למטה ממנו בענין הסתר אורו ית' וחשך כפול ומכופל עד שהוא מלא קליפות וס"א שהן נגד ה' ממש לומ' אני ואפסי עוד. 


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

מארז"ל = מאמר רבותינו זכרונם לברכה
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
ית' = יתברך
בחי' = בחינת
ע"י = על ידי
וכדפי' = וכדפירוש
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
שאפי' = שאפילו
הנק' = הנקראים
הלבושי' = הלבושים
עוה"ז = עולם הזה 

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים