עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש חשוון תשע"ד >> יום חמישי ו' חשוון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
מה שכתוב בספר הזוהר, כשיתגלה המשיח, האסור והמותר לא ישלטו על עם ישראל,הכוונה שלא יהיה יצר הרע מפריע לעם ישראל, וכל היהודים ירוצו כל היום רק לקיים מצוות וללמוד בישיבה,אבל ההלכות שמדברות על האסור והמותר יהיו קיימות גם בזמן המשיח, אפילו כשאין יצר הרע צריכים לדעת הלכות שחיטה. גם בביאת המשיח לא יקבלו שוחטים למשחטות רק אם נבחנו על הילכות שחיטה, ויודעים להשחיז את הסכין ללא כל פגימה, כי בביאת המשיח עדיין יש אפשרות לסכין להתקלקל. אפילו שלגבי צער ההיריון מסביר הרבי הזקן בשיעורים הקודמים שיתבטל צער ההיריון והלידה, ובמקום תשעה חודשי היריון, יהיה רק עשרים וארבע שעות היריון ובלידה עצמה לא יהיה צער כך שלא יצטרכו אפידורל או אמצעים אחרים להקלת כאבי לידה, אבל בכל זאת יצטרכו ללמוד הלכות נידה, כי אחרי הלידה תצטרך האשה לחכות שבוע לאחר הלידה ולספור עוד שבעה ימים נקיים - כשנולד תינוק. ואם נולדה תינוקת  האשה תחכה שבועיים לאחר הלידה ותספור עוד שבעה ימים נקיים. כי ההלכות לא יתבטלו לעולם, ואין שינוי ותוספת בעיקר דיני התורה, כפי שמסביר הרמב"ם.
מילות התניא המקוריות:
אך באמת כשתדקדק בלשון ר"מ דלעיל ואילנא דטוב ורע דאיהו איסור והיתר כו' ולא אמר תורת איסור והיתר או הלכות או"ה אלא ר"ל דגוף דבר האסור ודבר המותר הוא מאילנא דטוב ורע שהוא קליפת נוגה כמ"ש בע"ח. וזהו לשון אסור שהקליפה שורה עליו ואינו יכול לעלות למעלה כדבר המותר דהיינו שאינו קשור ואסור בקליפה ויוכל לעלות ע"י האדם האוכלו בכוונה לה' וגם בסתם כל אדם העובד ה' שבכח האכילה ההיא לומד ומתפלל לה' ונמצא שנעשה אותיות התורה והתפלה העולה לה' מכח הנברר מהמאכל ההוא וזהו בחול אבל בשבת שיש עליה לקליפת נוגה בעצמה עם החיצוניות שבכל העולמות לכן מצוה לאכול כל תענוגים בשבת ולהרבות בבשר ויין אף שבחול נקרא זולל וסובא. משא"כ בדבר איסור שאינו יכול לעלות לא בשבת ולא בחול גם כשמתפלל ולומד בכח ההוא אם לא שאכל לפיקוח נפש שהתירו רז"ל ונעשה היתר [גמור]. אבל הלימוד בתורה אף הלכות איסור והיתר טומאה וטהרה שהם המשניות וברייתות שבגמרא ופוסקים המבארים ומבררים דבריהם להלכה למעשה הן הן גופי תורה שבע"פ שהיא ספי' מלכות דאצילות כדאי' בזוה"ק במקומות אין מספר ובריש תיקונים מלכות פה תורה שבע"פ קרינן לה ובאצי' איהו וגרמוהי חד בהון דהיינו שאור א"ס ב"ה מתייחד באצילות בתכלית היחוד שהוא ורצונו וחכמתו המלובשים בדבורו שנקרא מלכות הכל אחד:
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ר"מ = רעייא מהימנא
או"ה = איסור והיתר
ר"ל = רבותינו למדו
כמ"ש = כמו שכתוב
בע"ח = בעץ חיים
ע"י = על ידי
משא"כ = מה שאין כן
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
שבע"פ = שבעל פה
ספי' = ספירות
כדאי' = כדאיתא
בזוה"ק = בזוהר הקדוש
ובאצי' = ובאצילות
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים