עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר תשפ"ג >> יום ד' אדר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מסיים הרבי הזקן את פרק ל' בתניא: החטאים הנפוצים אצל בחורי ישיבות כמו: לשון הרע, ביטול תורה, תפילה ללא כוונה, ליצנות ודברי פוליטיקה. הפתרון לחטאים אלו הוא, ע"י ידי שתשפיל את עצמך, ותחזור בתשובה. אחרי החזרה בתשובה תהיה שמח באמת.  התרגיל להשפלה: תחשוב, שאם הפושע מהרחוב היה מקבל חינוך כמו שלי, כנראה שהוא לא היה מדבר לשון הרע. לכן האשמה שלי גדולה, ואני צריך לחזור בתשובה, להוסיף ללמוד תורה מתוך שמחה.

מילות התניא המקוריות:
וכל שלא הגיע לידי מדה זו להלחם עם גופו מלחמה עצומה כזו עדיין לא הגיע לבחי' וערך מלחמת היצר הבוער כאש להבה להיות נכנע ונשבר מפני פחד ה'. וכן בענין ברכת המזון וכל ברכת הנהנין והמצות בכונה ואצ"ל כונת המצות לשמן. וכן בענין עסק לימוד התורה ללמוד הרבה יותר מחפצו ורצונו לפי טבעו ורגילותו ע"י מלחמה עצומה עם גופו. כי הלומד מעט יותר מטבעו ה"ז מלחמה קטנה ואין לה ערך ודמיון עם מלחמת היצר הבוער כאש דמקרי רשע גמור אם אינו מנצח יצרו להיות נכנע ונשבר מפני ה'. ומה לי בחי' סור מרע ומה לי בחי' ועשה טוב הכל היא מצות המלך הקדוש יחיד ומיוחד ב"ה. וכן בשאר מצות ובפרט בדבר שבממון כמו עבודת הצדקה וכה"ג. ואפי' בבחי' סור מרע יכול כל איש משכיל למצוא בנפשו שאינו סר לגמרי מהרע בכל מכל כל במקום שצריך למלחמה עצומה כערך הנ"ל ואפי' פחות מערך הנ"ל כגון להפסיק באמצע שיחה נאה או סיפור בגנות חבירו ואפי' גנאי קטן וקל מאד אף שהוא אמת ואפי' כדי לנקות עצמו כנודע מהא דאר"ש לאביו רבינו הקדוש לאו אנא כתבי' אלא יהודא חייטא כתביה וא"ל כלך מלה"ר [ע"ש בגמרא רפ"י דב"ב]. וכה"ג כמה מילי דשכיחי טובא ובפרט בענין לקדש עצמו במותר לו שהוא מדאוריית' כמ"ש קדושים תהיו וגו' והתקדשתם וגו'. וגם ד"ס חמורים מד"ת וכו'. אלא שכל אלו וכיוצא בהן הן מעוונות שהאדם דש בעקביו וגם נעשו כהיתר מחמת שעבר ושנה וכו'. אבל באמת אם הוא יודע ספר ומחזיק בתורת ה' וקרבת אלקי' יחפץ גדול עונו מנשוא ואשמתו גדלה בכפלי כפליים במה שאינו נלחם ומתגבר על יצרו בערך ובחי' מלחמה עצומה הנ"ל מאשמת קל שבקלים מיושבי קרנות הרחוקים מה' ותורתו ואין אשמתם גדולה כ"כ במה שאינם כובשים יצרם הבוער כאש להבה מפני פחד ה' המבין ומביט אל כל מעשיהם כאשמת כל הקרב הקרב אל ה' ואל תורתו ועבודתו וכמשארז"ל גבי אחר שידע בכבודי וכו' ולכן ארז"ל על ע"ה שזדונות נעשו להם כשגגות:


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

 לבחי' = לבחינת
ואצ"ל = ואין צריך לומר
ע"י = על ידי
ה"ז = הרי זה
ב"ה = ברוך הוא
וכה"ג = וכהאי גוונא
ואפי' = ואפילו
הנ"ל = הנאמר לעיל
דאר"ש = דאמר רבי שמעון
כתבי' = כתביה
וא"ל = ואמר לו
מלה"ר = מלשון הרע
ע"ש = עיין שם
רפ"י = ריש פרק י'
דב"ב = דבבא בתרא
מדאוריית' = מדאורייתא
כמ"ש = כמו שכתוב
ד"ס = דברי סופרים
מד"ת = מדברי תורה
אלקי' = אלקים
כ"כ = כל כך
וכמשארז"ל = וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה
ארז"ל = אמרו רבותינו זכרונם לברכה
ע"ה = עם הארץ
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים